ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တိုင္ၾကားသည္ကိုအေ၇းမယူပါက အေရးမယူသည့္ဌာနကိုပါ အေရးယူမည္

Friday, 25 January 2013

တိုင္ၾကားသည္ကိုအေ၇းမယူပါက အေရးမယူသည့္ဌာနကိုပါ အေရးယူမည္

Photo: တိုင္ၾကားသည္ကိုအေ၇းမယူပါက အေရးမယူသည့္ဌာနကိုပါ
အေရးယူမည္
Friday, January 25, 2013

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားက မေျခမငံဆက္ဆံျခင္း၊ ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို တိုင္ၾကား
လာေသာ္လည္း တုိင္ ၾကားခံရသည့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္
မ်ားအား အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ေန႔ ရက္၊အခ်ိန္ဌာနပါေဖာ္ျပ၍ ယာဥ္ ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္
အျပင္ တုိင္ၾကားခဲ့သည္ကိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည့္ ဌာန ကိုပါ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ဇန္ န၀ါရီ ၂၄ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မထသ ဗဟိုေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ ၾကားသည္။

““ဒါကို အဘတို႔ဆီကို ဖုန္းနဲ႔ လည္း တုိင္တယ္။စာနဲ႔လည္းတိုင္ တယ္။အဲဒါေတြအားလံုးကို အဘ တို႔ မထသဗဟိုကေန ထိေရာက္ စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေန တယ္။အဓိကအျဖစ္ အဘတို႔ဆီ က အတြင္းေရးမွဴးကိုတာ၀န္ေပး ၿပီးေတာ့ အဲလိုတုိင္တာေတြ အား လံုးကိုေျဖရွင္းေပးေနတယ္။ခရီး သြားျပည္သူေတြတုိင္တဲ့အတိုင္းပဲ အဘတို႔ကထိေရာက္စြာအေရးယူ ေပးေနတယ္။အဘတို႔ မထသ 
Website ကေနလည္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ တကြတုိင္ႏုိင္တယ္။တစ္ခုပဲရွိတယ္ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေပၚကို ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ေတြက ဒီလိုဆက္ဆံတယ္။ ဒါကို တုိင္ၾကားခံရတဲ့ဌာနက ယာဥ္ ေမာင္းနဲ႔ယာဥ္
ေနာက္လိုက္ကိုပါ အေရးမယူဘူးဆိုရင္ တုိင္ၾကားတဲ့ ဌာနကိုပါေဖာ္ျပၿပီး အဘတို႔ မထသဗဟိုကိုဆက္တိုင္ပါ ဒါကို ထိေရာက္စြာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ယာဥ္ ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား က မေခ်မငံဆက္ဆံျခင္း၊႐ိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳပါက တုိင္ၾကား
ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ယာဥ္လိုင္းအသီးသီးရွိယာဥ္မ်ား တြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္
The Hot News ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မ်ားက မေျခမငံဆက္ဆံျခင္း၊ ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို တိုင္ၾကား လာေသာ္လည္း တုိင္ ၾကားခံရသည့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္
မ်ားအား အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၊ေန႔ ရက္၊ အခ်ိန္ဌာနပါေဖာ္ျပ၍ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အျပင္ တုိင္ၾကားခဲ့သည္ကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ ေပးခင္းမရွိသည့္ ဌာန ကိုပါ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ဇန္ န၀ါရီ ၂၄ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မထသ ဗဟိုေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ ၾကားသည္။

““ဒါကို အဘတို႔ဆီကို ဖုန္းနဲ႔ လည္း တုိင္တယ္။စာနဲ႔လည္းတိုင္ တယ္။အဲဒါေတြအားလံုးကို အဘတို႔ မထသဗဟိုကေန ထိေရာက္ စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေန တယ္။အဓိကအျဖစ္ အဘတို႔ဆီ က အတြင္းေရးမွဴးကိုတာ၀န္ေပး ၿပီးေတာ့ အဲလိုတုိင္တာေတြ အားလံုးကိုေျဖရွင္းေပးေနတယ္။ ခရီးသြား ျပည္သူေတြ တုိင္တဲ့အတိုင္းပဲ အဘတို႔ကထိေရာက္စြာအေရးယူ ေပးေနတယ္။အဘတို႔ မထသ
Website ကေနလည္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ တကြတုိင္ႏုိင္တယ္။တစ္ခုပဲရွိတယ္ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေပၚကို ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ေတြက ဒီလိုဆက္ဆံတယ္။ ဒါကို တုိင္ၾကားခံရတဲ့ဌာနက ယာဥ္ ေမာင္းနဲ႔ယာဥ္ ေနာက္လိုက္ကိုပါ အေရးမယူဘူးဆိုရင္ တုိင္ၾကားတဲ့ ဌာနကိုပါေဖာ္ျပၿပီး အဘတို႔ မထသဗဟိုကိုဆက္တိုင္ပါ ဒါကို ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ယာဥ္ ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားက မေခ်မငံဆက္ဆံျခင္း၊ ႐ိုင္းျပ စြာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳပါက တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ယာဥ္လိုင္းအသီးသီးရွိယာဥ္မ်ား တြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

From : The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...