ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၀၁၂ အတြင္း လူသတ္မႈႏွင့္မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

Tuesday, 29 January 2013

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၀၁၂ အတြင္း လူသတ္မႈႏွင့္မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိးတြင္ လူသတ္မႈႏွင့္မုဒိမ္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိး စုစုေပါင္း ၂၃၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ လူသတ္မႈ ၁၃၂၃၊ မုဒိမ္းမႈ ၆၅၄ ရွိၿပီး၊ က်န္အမႈႀကီးမ်ားထက္ ထုိႏွစ္မ်ဳိးက လြန္စြာမ်ားျပားခဲ့သည္။တစ္ႏုိင္ငံလုံး အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိးျဖစ္ပြားမႈတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ၂၂၉၀ မႈရွိ၍ ၂၀၁၂ က ၂၈ မႈပိုမ်ားခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းမႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ႏွစ္အလုိက္ တုိးလာသည္ကုိလည္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ အမႈႀကီး ၁၀မ်ဳိးတြင္ မပါေသာ ခုိးမႈမ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနည္းတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိးတြင္လည္း လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက ပထမႏွင့္ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈေပါင္း ၃၅၆ မႈျဖစ္ပြား
ခဲ့ရာတြင္ လူသတ္မႈ ၁၆၄ မႈျဖစ္ပြားကာ ၁၅၄ မႈအား တရားစဲြဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မုဒိမ္းမႈမွာ ၁၃၅ မႈျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ျပစ္မႈႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္တာ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ပင္ရွိသည္။ လုယက္မႈ ၃၀၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ ၁၈ မႈ၊ တိရစၧာန္ခိုးမႈႏွင့္ မတရားအသင္းသံုးမႈ အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ (၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၀)တြင္လည္း ျပစ္မႈႀကီးမ်ားတြင္ လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း
လူသတ္မႈ ၁၁၇၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မုဒိမ္းမႈ ၇၅၅ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ခုိးမႈ ၈၉၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ၅၄၇ မႈသာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၃၅၁ မႈမွာမူ တရားခံမမိခဲ့ဘဲ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၈၀၃မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္လည္း ၁၅၀၉ မႈသာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၆၃၄ မႈ ပိုမ်ားသကဲ့သို႔ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၀၈ မႈ ပိုမ်ားလာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အထက္ပါအမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ခဲ့ေသာ အမႈဆယ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေလာင္းကစား၊ လက္နက္ပုန္း၊ ယစ္မ်ဳိး၊ ျပည့္တန္ဆာ၊ ေျခခ်ဳပ္၊ ရဲဘက္၊ ခိုးမႈမသကၤာ၊ ၅/ညႏွင့္ ဆင္ဆာမဲ့ေရဒီယို အမႈေပါင္း ၂၅၄၅၇ မႈ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ၂၅၁၆၀ မႈ တရားစဲြဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လူကုန္ကူးမႈမွာ ၁၁၉ မႈ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၇ မႈ 
ေလ်ာ့နည္းကာ ၂၀၁၀ ထက္ ၅၂ မႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၂၀၀၉ ထက္ ၃၆ မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
7Day News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...