ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သံျဖဴဇရပ္မီးေဘးသင္႔ေစ်းၾကီး အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မကူညီသည့္အျပင္ တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္

Monday, 28 January 2013

သံျဖဴဇရပ္မီးေဘးသင္႔ေစ်းၾကီး အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မကူညီသည့္အျပင္ တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္


Photo: သံျဖဴဇရပ္မီးေဘးသင္႔ေစ်းၾကီး အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မကူညီသည့္အျပင္ တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မီးေဘးသင့္ၿမိဳ႔မေစ်းမွ အကူအညီလိုအပ္မည့္သူမ်ားကိုစြမ္းႏိုင္သေလာက္ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္
ဟိတကာရီေဖါင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ပုညသဟာယအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီးရံ ပုံေငြတရပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ရရွိထားၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ၿမိဳ႕လယ္ဇရပ္ေနရာအ သုံးျပဳခြင့္ေတာင္းခံရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ဘာသာေရး အဖြဲအစည္း႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ လွည့္လည္ႏိုးေဆာ္ခြင့္လည္းမျပဳခဲ့ပါ

ထို႔ေၾကာင့္ ဇီ၀ီတေဆးအလွဴေတာ္ရုံ တြင္သာ ဌာနဖြင့္လွစ္ၿပီး

အထင္ကရ ဆရာေတာ္ ငါးပါးျဖစ္ေသာ
၁ ။ ျမသိမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္
၂ ။ နႏၷ၀န္ပရိယတၱစာသင္တိုက္ဆရာေတာ္
၃ ။ ဓမၼရာမေတာရ ဦးဓမၼရကၡိတာလကာၤရဆရာေတာ္
၄ ။ ဇီ၀ိတဒါန ဆရာေတာ္
၅ ။ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ဆရာေတာ္

တို႔၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း
ေစတနာရွင္မ်ား ႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္သည့္ လက္မဲ့၀န္ထမ္း ၊ ခ်ဳိ႕တဲ့ဆိုင္ငယ္မ်ားမွလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း
ယေန႔အထိလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ ခ်ဳိ႔တဲ့ဆိုင္ရွင္၁၁ဦး
အလုပ္မဲ့အေရာင္း၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ၅၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္
စေနေန႕ေနာက္ဆုံးစာရင္းပိတ္ပါမည္။

သံျဖဴဇရပ္ လူမႈပရဟိတအဖြဲ႕
Credit: Thit Htoo Lwinသံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မီးေဘးသင့္ၿမိဳ႔မေစ်းမွ အကူအညီလိုအပ္မည့္သူမ်ားကိုစြမ္းႏိုင္သေလာက္ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္
ဟိတကာရီေဖါင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ပုညသဟာယအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီးရံ ပုံေငြတရပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ရရွိထားၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ၿမိဳ႕လယ္ဇရပ္ေနရာအ သုံးျပဳခြင့္ေတာင္းခံရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ဘာသာေရး အဖြဲအစည္း႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ လွည့္လည္ႏိုးေဆာ္ခြင့္လည္းမျပဳခဲ့ပါ

ထို႔ေၾကာင့္ ဇီ၀ီတေဆးအလွဴေတာ္ရုံ တြင္သာ ဌာနဖြင့္လွစ္ၿပီး

အထင္ကရ ဆရာေတာ္ ငါးပါးျဖစ္ေသာ
၁ ။ ျမသိမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္
၂ ။ နႏၷ၀န္ပရိယတၱစာသင္တိုက္ဆရာေတာ္
၃ ။ ဓမၼရာမေတာရ ဦးဓမၼရကၡိတာလကာၤရဆရာေတာ္
၄ ။ ဇီ၀ိတဒါန ဆရာေတာ္
၅ ။ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ဆရာေတာ္

တို႔၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း
ေစတနာရွင္မ်ား ႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္သည့္ လက္မဲ့၀န္ထမ္း ၊ ခ်ဳိ႕တဲ့ဆိုင္ငယ္မ်ားမွလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း
ယေန႔အထိလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ ခ်ဳိ႔တဲ့ဆိုင္ရွင္၁၁ဦး
အလုပ္မဲ့အေရာင္း၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ၅၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္
စေနေန႕ေနာက္ဆုံးစာရင္းပိတ္ပါမည္။

သံျဖဴဇရပ္ လူမႈပရဟိတအဖြဲ႕
Credit: Thit Htoo Lwin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...