ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးကအေျခအေနမဲ႕ကေလးငယ္ေတြၾကားထဲမွာေကာ္ရႈတဲ့အေလ့ျပန္႕ႏွံ႕ေန

Friday, 25 January 2013

မႏၱေလးကအေျခအေနမဲ႕ကေလးငယ္ေတြၾကားထဲမွာေကာ္ရႈတဲ့အေလ့ျပန္႕ႏွံ႕ေန

မႏၱေလးကအေျခအေနမဲ႕ကေလးငယ္ေတြၾကားထဲမွာေကာ္ရႈတဲ့အေလ့ျပန္႕ႏွံ႕ေနပါတယ္။ ေဒၚခင္မင္းေဇာ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး ေစာနန္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...