ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: FM ေရဒီယိုလိုင္းအား နားဆင္ရန္တိုက္တြန္း၍ KIA ဒုအရာခံဗိုလ္တစ္ဦးအား ဗဟိုမွ ေသဒဏ္ေပး

Monday, 28 January 2013

FM ေရဒီယိုလိုင္းအား နားဆင္ရန္တိုက္တြန္း၍ KIA ဒုအရာခံဗိုလ္တစ္ဦးအား ဗဟိုမွ ေသဒဏ္ေပး


Photo: FM ေရဒီယိုလိုင္းအား နားဆင္ရန္တိုက္တြန္း၍ KIA ဒုအရာခံဗိုလ္တစ္ဦးအား ဗဟိုမွ ေသဒဏ္ေပး
==========================================
လိုင္ဇာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္
ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ FM ေရဒီယိုလုိင္းမ်ားကို အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သတင္းမ်ားကို ထုတ္လြင့္လ်က္ရိွပါသည္။ ၎ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားမွ တိုင္ရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ၎တိုင္းရင္းသားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားကို အမွန္အတိုင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး တိုင္ရင္းသားမ်ားကို မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ ကခ်င္ေဒသတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကခ်င္ေဒသခံမ်ား အမွန္အတိုင္းသိျမင္ေစရန္အတြက္ ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနရာ KIA ဗဟိုမွ ဒုအရာခံ ဗိုလ္ ဇံလြန္မွ အျခားေသာ ဗဟို တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ၎FM လိုင္းကို နားေထာင္ေစရန္ တိုက္တြန္းသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီမွာ KIA ဗဟိုေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရိွရသည္။
၎တပ္ဖြဲ႔၀င္၏ေျပာျပခ်က္အရ ဆရာႀကီး ဇံလြန္နားေထာင္ရန္ေျပာေသာ FM လိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ဗဟိုမွ ဖုံးကြယ္ထားမ်ားအားအမွန္အတိုင္းထုတ္လႊင့္ေနေသာလိုင္းျဖစ္သည္။ နားေထာင္းရန္တိုက္တြန္းသည့္ အတြက္ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစမႈမ်ား၊ ေသြးခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စြပ္စြဲၿပီး ဆရာႀကီးအား မေန႔က ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎FM လိုင္းမွ ကခ်င္မွ သတင္း အမွန္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား နားေထာင္ေနသည့္အတြက္ ဗဟိုမွ ေရဒီယိုမ်ား နားေထာင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားရိွေနေၾကာင္း ၎တပ္ဖြဲ႔၀င္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။လိုင္ဇာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္
ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ FM ေရဒီယိုလုိင္းမ်ားကို အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သတင္းမ်ားကို ထုတ္လြင့္လ်က္ရိွပါသည္။ ၎ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားမွ တိုင္ရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ၎တိုင္းရင္းသားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားကို အမွန္အတိုင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး တိုင္ရင္းသားမ်ားကို မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ ကခ်င္ေဒသတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကခ်င္ေဒသခံမ်ား အမွန္အတိုင္းသိျမင္ေစရန္အတြက္ ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနရာ KIA ဗဟိုမွ ဒုအရာခံ ဗိုလ္ ဇံလြန္မွ အျခားေသာ ဗဟို တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ၎FM လိုင္းကို နားေထာင္ေစရန္ တိုက္တြန္းသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီမွာ KIA ဗဟိုေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရိွရသည္။
၎တပ္ဖြဲ႔၀င္၏ေျပာျပခ်က္အရ ဆရာႀကီး ဇံလြန္နားေထာင္ရန္ေျပာေသာ FM လိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ဗဟိုမွ ဖုံးကြယ္ထားမ်ားအားအမွန္အတိုင္းထုတ္လႊင့္ေနေသာလိုင္းျဖစ္သည္။ နားေထာင္းရန္တိုက္တြန္းသည့္ အတြက္ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစမႈမ်ား၊ ေသြးခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စြပ္စြဲၿပီး ဆရာႀကီးအား မေန႔က ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎FM လိုင္းမွ ကခ်င္မွ သတင္း အမွန္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား နားေထာင္ေနသည့္အတြက္ ဗဟိုမွ ေရဒီယိုမ်ား နားေထာင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားရိွေနေၾကာင္း ၎တပ္ဖြဲ႔၀င္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...