ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အုိစမာ ဘင္လာဒင္ကုိ ဖမ္းဆီး ရမိသည္႕ ၿမိဳ႔တြင္ တိရစၧာန္႐ံုႏွင္႕ အားကစား ႐ံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရန္ ပါကစၥတန္ စီစဥ္

Wednesday, 6 February 2013

အုိစမာ ဘင္လာဒင္ကုိ ဖမ္းဆီး ရမိသည္႕ ၿမိဳ႔တြင္ တိရစၧာန္႐ံုႏွင္႕ အားကစား ႐ံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရန္ ပါကစၥတန္ စီစဥ္

Photo: အုိစမာ ဘင္လာဒင္ကုိ ဖမ္းဆီး ရမိသည္႕ ၿမိဳ႔တြင္ တိရစၧာန္႐ံုႏွင္႕ အားကစား ႐ံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရန္ ပါကစၥတန္ စီစဥ္

ပါကစၥတန္ အစုိးရသည္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္အား အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေသ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည့္ အေဘာတဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္ တိရစၧာန္႐ံုႏွင့္ အားကစား႐ံုမ်ား ပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝ တန္ဖုိးရွိ အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ေရတပ္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ အယ္လ္ကုိင္ဒါ ေခါင္းေဆာင္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္အား သုတ္သင္ခဲ့သည့္ အေဘာတဘတ္ ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ဧက ၅ဝ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမစ္ကမ္း နံေဘး၌ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပန္းၿခံတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ စင္တာ တစ္ခုႏွင့္ ေရတံခြန္တု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ခုိင္ဘာပက္ခ္ တက္ခ္ဝါ ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕က ယင္း ပန္းၿခံကုိ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တုိက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ဘင္လာဒင္ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယင္းၿမိဳ႕၏ ပံုရိပ္ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ အတြင္း ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ပန္းၿခံတစ္ခု၊ တိရစၧာန္႐ံု တစ္႐ံု၊ ကလပ္မ်ား၊ ေရတံခြန္ မ်ားႏွင့္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေႏွာင္းပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မတ္လ အေစာပုိင္းတြင္ စတင္ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ရာ ရွစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈ မတည္ေငြ ႐ူပီး သံုးဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝ) ရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါကစၥတန္ အစုိးရသည္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္အား အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေသ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည့္ အေဘာတဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္ တိရစၧာန္႐ံုႏွင့္ အားကစား႐ံုမ်ား ပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝ တန္ဖုိးရွိ အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ေရတပ္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ အယ္လ္ကုိင္ဒါ ေခါင္းေဆာင္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္အား သုတ္သင္ခဲ့သည့္ အေဘာတဘတ္ ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ဧက ၅ဝ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမစ္ကမ္း နံေဘး၌ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပန္းၿခံတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ စင္တာ တစ္ခုႏွင့္ ေရတံခြန္တု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ခုိင္ဘာပက္ခ္ တက္ခ္ဝါ ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕က ယင္း ပန္းၿခံကုိ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တုိက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ဘင္လာဒင္ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယင္းၿမိဳ႕၏ ပံုရိပ္ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ အတြင္း ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ပန္းၿခံတစ္ခု၊ တိရစၧာန္႐ံု တစ္႐ံု၊ ကလပ္မ်ား၊ ေရတံခြန္ မ်ားႏွင့္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေႏွာင္းပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မတ္လ အေစာပုိင္းတြင္ စတင္ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ရာ ရွစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈ မတည္ေငြ ႐ူပီး သံုးဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝ) ရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...