ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မံုရြာျမိဳ႔နယ္ ကိုင္းေတာရြာ၌ ဇီးကြက္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ေဆာင္းခိုငွက္တစ္ေကာင္္ေတြ႔ရိွ

Thursday, 21 February 2013

မံုရြာျမိဳ႔နယ္ ကိုင္းေတာရြာ၌ ဇီးကြက္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ေဆာင္းခိုငွက္တစ္ေကာင္္ေတြ႔ရိွ


Photo: မံုရြာျမိဳ႔နယ္ ကိုင္းေတာရြာ၌ ဇီးကြက္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ေဆာင္းခိုငွက္တစ္ေကာင္္ေတြ႔ရိွ

နွစ္စဥ္ေဆာင္းရာသီတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခိ်န္မဟုတ္ တစ္ခိ်န္တြင္ ေဒသအနံွ႔အျပားသို႔ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ျဖန့္ၾကက္ပံ်သန္းသြားလာျကရာ မံုရြာျမိဳ႔ဝန္းက်င္ ျမိဳ႔ေပၚနွင့္ ေတာနယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္းခိုငွက္ အေကာင္ၾကီးမ်ဳိးမ်ားကို နွစ္စဥ္ တစ္ေကာင္တည္း (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု လိုက္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ယခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က မံုရြာျမိဳ႔နယ္ ကိုင္းေတာေက်းရြာ၌ ေဒသငွက္မ်ဳိးတြင္ မပါဝင္သည့္ ဇီးကြက္ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေဆာင္းခိုငွက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။အဆိုပါ ဇီးကြက္ႀကီး သည္ ဦးေခါင္းမွအျမီးအထိ ၁၃ လက္မ၊ အျမီးအက်ယ္မွာ ရွစ္လက္မ၊ အေတာင္တစ္ဖက္လွ်င္ ၁၄ လက္မစီရိွျပီး ဦးေခါင္းမွာနွစ္လက္မ ပတ္လည္၊ ဦးေခါင္းမွ ေျခေထာက္အထိ အျမင့္ ငါး လက္မ၊အေရာင္မွာ အဝါနွင့္ အနက္စပ္က်ား၊ အျမီးမွာ ေဒါင္းျမီးကြက္ျဖစ္ျပီးဦးေခါင္းမွာ ဦးခ်ဳိ႔ပံုသဏၭာန္ အေမာက္ နွစ္ခုပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဇီးကြက္ၾကီးကို သက္ဆိုင္ရာ တိ/ေမြးကု တာဝန္ရိွ သူမ်ားထံ ေဒသခံမ်ားကအပ္နံွခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မ်ဳိး၀င္းထြန္း (မံုရြာ)

 The Mirror Dailyနွစ္စဥ္ေဆာင္းရာသီတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခိ်န္မဟုတ္ တစ္ခိ်န္တြင္ ေဒသအနံွ႔အျပားသို႔ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ျဖန့္ၾကက္ပံ်သန္းသြားလာျကရာ မံုရြာျမိဳ႔ဝန္းက်င္ ျမိဳ႔ေပၚနွင့္ ေတာနယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္းခိုငွက္ အေကာင္ၾကီးမ်ဳိးမ်ားကို နွစ္စဥ္ တစ္ေကာင္တည္း (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု လိုက္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ယခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က မံုရြာျမိဳ႔နယ္ ကိုင္းေတာေက်းရြာ၌ ေဒသငွက္မ်ဳိးတြင္ မပါဝင္သည့္ ဇီးကြက္ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေဆာင္းခိုငွက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။အဆိုပါ ဇီးကြက္ႀကီး သည္ ဦးေခါင္းမွအျမီးအထိ ၁၃ လက္မ၊ အျမီးအက်ယ္မွာ ရွစ္လက္မ၊ အေတာင္တစ္ဖက္လွ်င္ ၁၄ လက္မစီရိွျပီး ဦးေခါင္းမွာနွစ္လက္မ ပတ္လည္၊ ဦးေခါင္းမွ ေျခေထာက္အထိ အျမင့္ ငါး လက္မ၊အေရာင္မွာ အဝါနွင့္ အနက္စပ္က်ား၊ အျမီးမွာ ေဒါင္းျမီးကြက္ျဖစ္ျပီးဦးေခါင္းမွာ ဦးခ်ဳိ႔ပံုသဏၭာန္ အေမာက္ နွစ္ခုပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဇီးကြက္ၾကီးကို သက္ဆိုင္ရာ တိ/ေမြးကု တာဝန္ရိွ သူမ်ားထံ ေဒသခံမ်ားကအပ္နံွခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မ်ဳိး၀င္းထြန္း (မံုရြာ)

The Mirror Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...