ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းဘြဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွရရွိ

Wednesday, 13 February 2013

ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းဘြဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွရရွိ


Photo: ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းဘြဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွရရွိ
Thursday, February 14, 2013

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းဘြဲ႔ရထားသည့္ မိေက်ာင္းႀကီး ေသဆံုးသြားသျဖင့္ ယခုအခါ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ မိေက်ာင္းႀကီးအား ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားကိ္ု ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည့္ 
Guinness Book မွတ္တမ္းဝင္ အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းႀကီး “လိုေလာင္း” သည္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သတင္းထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဘြဲ႔ရ မိေက်ာင္းႀကီးသည္ အေလးခ်ိန္ တစ္တန္ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အရွည္မွာ ၆ ဒသမ ၁၇ မီတာရွိ သည္။ လိုေလာင္း
ေသဆံုးသြားသျဖင့္ အရွည္ ၅ ဒသမ ၅ မီတာရွိသည့္ ကက္ဆီးယပ္စ္ မိေက်ာင္းႀကီးမွာ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး
ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရငံ မိေက်ာင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကြင္းစလန္ရွိ မိေက်ာင္းဥယ်ာဥ္တြင္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိေက်ာင္းႀကီး
လည္းျဖစ္သည္။

ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းဘြဲ႔ ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မိေက်ာင္းျပခန္းမွလုပ္သား ေဘလီ ကရစ္က “ခုဆိုရင္ ကက္ဆီးယပ္စ္က ဘုရင္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီ၊ သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ေသၿပီး သူဘုရင္ျဖစ္သြား တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သလို၊ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ဝမ္းသာစရာသတင္းပဲ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇင္မင္း
ေမာကၡကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းဘြဲ႔ရထားသည့္ မိေက်ာင္းႀကီး ေသဆံုးသြားသျဖင့္ ယခုအခါ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ မိေက်ာင္းႀကီးအား ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားကိ္ု ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည့္
Guinness Book မွတ္တမ္းဝင္ အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းႀကီး “လိုေလာင္း” သည္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သတင္းထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဘြဲ႔ရ မိေက်ာင္းႀကီးသည္ အေလးခ်ိန္ တစ္တန္ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အရွည္မွာ ၆ ဒသမ ၁၇ မီတာရွိ သည္။ လိုေလာင္း
ေသဆံုးသြားသျဖင့္ အရွည္ ၅ ဒသမ ၅ မီတာရွိသည့္ ကက္ဆီးယပ္စ္ မိေက်ာင္းႀကီးမွာ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး
ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရငံ မိေက်ာင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကြင္းစလန္ရွိ မိေက်ာင္းဥယ်ာဥ္တြင္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိေက်ာင္းႀကီး
လည္းျဖစ္သည္။

ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းဘြဲ႔ ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မိေက်ာင္းျပခန္းမွလုပ္သား ေဘလီ ကရစ္က “ခုဆိုရင္ ကက္ဆီးယပ္စ္က ဘုရင္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီ၊ သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ေသၿပီး သူဘုရင္ျဖစ္သြား တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သလို၊ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ဝမ္းသာစရာသတင္းပဲ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇင္မင္း
ေမာကၡ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...