ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္သတ္ဆိုင္သည္ဟုေအးျမတ္သူဆို

Wednesday, 13 February 2013

ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္သတ္ဆိုင္သည္ဟုေအးျမတ္သူဆို


Photo: ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္သတ္ဆိုင္သည္ဟုေအးျမတ္သူဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖဖဝါရီ ၁၂။

ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေသာ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အႏုပညာ 
ရွင္မ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုမႈမရွိပဲ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္သာ 
တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္သည္ဟုအႏုပညာရွင္ ေအးျမတ္သူက
ေျပာၾကားသည္။ 

"ဒါရိုက္တာ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ 
သိပ္ၿပီးေတာ့အခ်ဳိးမက်ဘူး။ ဒါရိုက္တာ၊ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္အိမ္ 
အဲဒါေတြပဲ အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ ဆင္ဆာ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ 
ဇာတ္လမ္းေကာင္းလာေအာင္၊ ဇာတ္အိမ္ ပိုခိုင္လာေအာင္၊ 
အရင္တုန္းက ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ ရိုက္မရတဲ့ ကားေလးေတြ 
ျပန္ရုိက္လို႔ရတယ္ အဲဒါပဲ ရွိပါတယ္' ဟု ေအးျမတ္သူက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္သစ္စလူငယ္မ်ားအတြက္ miss ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ရွိလာသည္မွာ အခြင့္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ေခတ္တြင္miss ၿပိဳင္ပဲြမ်ား
ၿပီးသြားသည္တိုင္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍သာ လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း 
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ၿပိဳင္ပဲြ မ်ားၿပီးသြားပါက ႏိုင္ငံျခားသို႔ 
သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ဗီဒီယို ေလာက
တြင္ ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားရိုက္ကူးလာျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ 
အခြင့္အလမ္း ပိုရလာေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆင္ဆာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သရဲ၊ 
တေစၦ ဇာတ္လမ္းမ်ား ရိုက္ကူးလာသည္ျဖစ္ရာ သူမသည္လည္း 
ဒါရိုက္တာ ၾကည္စိုးထြန္းရိုက္ကူးသည့္ ပိေတာက္တေစၦ ဇာတ္ကား
အား ေနတိုးတို႔ႏွင့္ အတူ သရုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အိအိ
The Myanma Age
ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေသာ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အႏုပညာ
ရွင္မ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုမႈမရွိပဲ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္သာ
တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္သည္ဟုအႏုပညာရွင္ ေအးျမတ္သူက
ေျပာၾကားသည္။

"ဒါရိုက္တာ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔
သိပ္ၿပီးေတာ့အခ်ဳိးမက်ဘူး။ ဒါရိုက္တာ၊ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္အိမ္
အဲဒါေတြပဲ အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ ဆင္ဆာ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ
ဇာတ္လမ္းေကာင္းလာေအာင္၊ ဇာတ္အိမ္ ပိုခိုင္လာေအာင္၊
အရင္တုန္းက ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ ရိုက္မရတဲ့ ကားေလးေတြ
ျပန္ရုိက္လို႔ရတယ္ အဲဒါပဲ ရွိပါတယ္' ဟု ေအးျမတ္သူက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္သစ္စလူငယ္မ်ားအတြက္ miss ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ရွိလာသည္မွာ အခြင့္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ေခတ္တြင္miss ၿပိဳင္ပဲြမ်ား
ၿပီးသြားသည္တိုင္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍သာ လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ၿပိဳင္ပဲြ မ်ားၿပီးသြားပါက ႏိုင္ငံျခားသို႔
သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ဗီဒီယို ေလာက
တြင္ ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားရိုက္ကူးလာျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္
အခြင့္အလမ္း ပိုရလာေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆင္ဆာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သရဲ၊
တေစၦ ဇာတ္လမ္းမ်ား ရိုက္ကူးလာသည္ျဖစ္ရာ သူမသည္လည္း
ဒါရိုက္တာ ၾကည္စိုးထြန္းရိုက္ကူးသည့္ ပိေတာက္တေစၦ ဇာတ္ကား
အား ေနတိုးတို႔ႏွင့္ အတူ သရုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အိအိ
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...