ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သူရဘြဲ႔ ၃ ဦး ႏွင့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ၂၅ ဦး သမၼတ ခ်ီးျမွင့္

Thursday, 7 February 2013

သူရဘြဲ႔ ၃ ဦး ႏွင့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ၂၅ ဦး သမၼတ ခ်ီးျမွင့္


သူရဘြဲ႔ ၃ ဦး ႏွင့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ၂၅ ဦး သမၼတ ခ်ီးျမွင့္
Friday, February 08, 2013

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြကို သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီျပန္တမ္း
ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သီဟသူရ ဘဲြ႔တံဆိပ္ရသူ မရွိဘဲ သူရဘဲြ႔ရသူ ၃ ေယာက္နဲ႔ သူရဲေကာင္း
မွတ္တမ္း၀င္ တံဆိပ္ရရွိသူ ၂၅ ေယာက္ ပါရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွေဌး၀င္း၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၃ ေယာက္ အပါအ၀င္ ဒုတပ္ၾကပ္ကေန အထက္အဆင့္ အရာရွိ၊ အရာခံ အၾကပ္ စုစုေပါင္း ၁၅၁၇ ေယာက္ကိုေတာ့ စစ္မႈထမ္း သဂၤဟတံဆိပ္ အပ္ႏွင္းလိုက္ေၾကာင္း
ျပန္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Opposite Eye

Friday, February 08, 2013

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြကို သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီျပန္တမ္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သီဟသူရ ဘဲြ႔တံဆိပ္ရသူ မရွိဘဲ သူရဘဲြ႔ရသူ ၃ ေယာက္နဲ႔ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္ တံဆိပ္ရရွိသူ ၂၅ ေယာက္ ပါရွိပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွေဌး၀င္း၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၃ ေယာက္ အပါအ၀င္ ဒုတပ္ၾကပ္ကေန အထက္အဆင့္ အရာရွိ၊ အရာခံ အၾကပ္ စုစုေပါင္း ၁၅၁၇ ေယာက္ကိုေတာ့ စစ္မႈထမ္း သဂၤဟတံဆိပ္ အပ္ႏွင္းလိုက္ေၾကာင္း
ျပန္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


Opposite Eye

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...