ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Cobra Gold 2013 စစ္္ေရးေလ႔က်င့္မႈတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ား (ဓါတ္ပံု)

Wednesday, 13 February 2013

Cobra Gold 2013 စစ္္ေရးေလ႔က်င့္မႈတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ား (ဓါတ္ပံု)ျမန္မာ့သားေကာင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...