ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တရုတ္တြင္ ဝက္ေသ၈၀၀ ျမစ္ထဲထပ္မံေမ်ာပါ

Saturday, 16 March 2013

တရုတ္တြင္ ဝက္ေသ၈၀၀ ျမစ္ထဲထပ္မံေမ်ာပါ


Photo: တရုတ္တြင္ ဝက္ေသ၈၀၀ ျမစ္ထဲထပ္မံေမ်ာပါ
Saturday, March 16, 2013

ရွန္ဟိုင္းတြင္ ေသာၾကာေန႔က ဝက္ေသ၈၀၉ေကာင္ကို
ေရထဲမွ ထပ္မံဆယ္ယူခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုတစ္ပတ္
အတြင္း ေရထဲေမ်ာပါလာေသာ ဝက္ေသအေရအတြက္
သည္ ၈၃၀၀ရွိလာျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ အစားအစာလုံၿခဳံ
စိတ္ခ်ရမႈ အခက္အခဲကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ဝက္ေသမ်ားသည္ စီးပြားေရးဗဟိုေသာက္သံုးေရ၏
၅ပံုတစ္ပုံကို ေထာက္ပံ့ေသာ ဟြမ္ပူျမစ္ထဲတြင္ ေမ်ာ
ပါလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတဝွမ္း လူ ႀကိဳက္ အမ်ားဆုံး
အစားအစာျဖစ္သည့္ ဝက္သားသည္ ဝယ္သူမ်ား သတိ
ထားရေတာ့မည့္ အစားအေသာက္စာရင္းထ ဲေရာက္
လာခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ ညေန၃နာရီအခ်ိန္မွာ ျမစ္ထဲက ဝက္ေသ
ေကာင္ေရ ၈၀၉ေကာင္ ဆယ္ယူခဲ့ရတယ္” ဟု
ရွန္ဟိုင္းအာဏာပိုင္တို႔က ဝမ္ဘိုအင္တာနက္ စာ
မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အရည္
အေသြးနိမ့္ ဝက္သားကုန္ပစၥည္းမ်ား မေရာက္ရွိေစရန္
ေသခ်ာေစၿပီး ျမစ္ေရ၏ အရည္ အေသြးကို ေသခ်ာ
စစ္ေဆးေနသည္။

ဇီက်န္းနယ္ဝန္းက်င္မွ လယ္သမားမ်ားကို ဝက္ေသ
မ်ား ျမစ္ေရထဲတြင္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွန္ဟိုင္း
အစိုးရက အျပစ္တင္္ထားေသာ္ လည္း ယင္းနယ္ခံ
အရာရွိတို႔က ထုတ္လုပသူတစ္ေယာက္တည္းသာ
လုပ္္ေဆာင္ေနေၾကာင္း
ဆိုသည္။

ဝက္သားသည္ ယခင္ႏွစ္တြင္ အသားထုတ္ကုန္၏
၆၄ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အစဥ္တိုးတက္လာ
ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပေနလူမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း အသားစားမႈ
သည္ ၂၁ ကီလို (၄၅ေပါင္)စီ ရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ေရာဂါေၾကာင့္
ေသဆုံးေသာ တိရိစာၦန္မ်ားသည္ အစားအစာမ်ားအျဖစ္
ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ ျခင္း၊ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္
ျခင္းမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကေလး၆ဦးေသဆံုးမႈအပါအဝင္ လူသုံးေသာင္း ေနမေကာင္းျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏုိ႔ထြက္
ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဓာတုမယ္လမင္း ထည့္ခဲ့မႈေၾကာင့္
၂၀၀၈တြင္ အစားအေသာက္စိတ္ခ်ရမႈ ပံုရိပ္ကို
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။

တရုတ္တြင္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ရႏုိင္ေသာ ျပန္သံုးဆီမ်ား
သည္လည္း ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ရွိေနသည္။ အာဏာပိုင္ မ်ားက ျပန္သံုးဆီေရာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ၃၀ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်မႈရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Ref:AFP
The Myanma Ageရွန္ဟိုင္းတြင္ ေသာၾကာေန႔က ဝက္ေသ၈၀၉ေကာင္ကို
ေရထဲမွ ထပ္မံဆယ္ယူခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုတစ္ပတ္
အတြင္း ေရထဲေမ်ာပါလာေသာ ဝက္ေသအေရအတြက္
သည္ ၈၃၀၀ရွိလာျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ အစားအစာလုံၿခဳံ
စိတ္ခ်ရမႈ အခက္အခဲကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ဝက္ေသမ်ားသည္ စီးပြားေရးဗဟိုေသာက္သံုးေရ၏
၅ပံုတစ္ပုံကို ေထာက္ပံ့ေသာ ဟြမ္ပူျမစ္ထဲတြင္ ေမ်ာ
ပါလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတဝွမ္း လူ ႀကိဳက္ အမ်ားဆုံး
အစားအစာျဖစ္သည့္ ဝက္သားသည္ ဝယ္သူမ်ား သတိ
ထားရေတာ့မည့္ အစားအေသာက္စာရင္းထ ဲေရာက္
လာခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ ညေန၃နာရီအခ်ိန္မွာ ျမစ္ထဲက ဝက္ေသ
ေကာင္ေရ ၈၀၉ေကာင္ ဆယ္ယူခဲ့ရတယ္” ဟု
ရွန္ဟိုင္းအာဏာပိုင္တို႔က ဝမ္ဘိုအင္တာနက္ စာ
မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အရည္
အေသြးနိမ့္ ဝက္သားကုန္ပစၥည္းမ်ား မေရာက္ရွိေစရန္
ေသခ်ာေစၿပီး ျမစ္ေရ၏ အရည္ အေသြးကို ေသခ်ာ
စစ္ေဆးေနသည္။

ဇီက်န္းနယ္ဝန္းက်င္မွ လယ္သမားမ်ားကို ဝက္ေသ
မ်ား ျမစ္ေရထဲတြင္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွန္ဟိုင္း
အစိုးရက အျပစ္တင္္ထားေသာ္ လည္း ယင္းနယ္ခံ
အရာရွိတို႔က ထုတ္လုပသူတစ္ေယာက္တည္းသာ
လုပ္္ေဆာင္ေနေၾကာင္း
ဆိုသည္။

ဝက္သားသည္ ယခင္ႏွစ္တြင္ အသားထုတ္ကုန္၏
၆၄ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အစဥ္တိုးတက္လာ
ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပေနလူမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း အသားစားမႈ
သည္ ၂၁ ကီလို (၄၅ေပါင္)စီ ရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ေရာဂါေၾကာင့္
ေသဆုံးေသာ တိရိစာၦန္မ်ားသည္ အစားအစာမ်ားအျဖစ္
ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ ျခင္း၊ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္
ျခင္းမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကေလး၆ဦးေသဆံုးမႈအပါအဝင္ လူသုံးေသာင္း ေနမေကာင္းျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏုိ႔ထြက္
ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဓာတုမယ္လမင္း ထည့္ခဲ့မႈေၾကာင့္
၂၀၀၈တြင္ အစားအေသာက္စိတ္ခ်ရမႈ ပံုရိပ္ကို
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။

တရုတ္တြင္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ရႏုိင္ေသာ ျပန္သံုးဆီမ်ား
သည္လည္း ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ရွိေနသည္။ အာဏာပိုင္ မ်ားက ျပန္သံုးဆီေရာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ၃၀ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်မႈရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Ref:AFP
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...