ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမက ေနာက္အိမ္ေထာင္ မျပဳေစခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုျပီး ျမတ္ေကသီေအာင္ အသိေပး

Wednesday, 27 March 2013

အေမက ေနာက္အိမ္ေထာင္ မျပဳေစခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုျပီး ျမတ္ေကသီေအာင္ အသိေပး

က်န္းမာေရးေၾကာင့္တႏွစ္ေက်ာ္နားခဲ့ရတဲ့ၿမတ္ေကသီေအာင္စကားမ်ားႏွင့္တကြ.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...