ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးအားေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားရွိ

Wednesday, 27 March 2013

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးအားေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားရွိ


ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးအားေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားရွိ
================================
မေကြးလွျမင့္
================================
ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရေသာလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးအားေရွးေဟာင္းပစၥည္းအျဖစ္မေကြးၿမိဳ႕လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံအတြင္း ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

 ယင္းလမ္းၾကိတ္စက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႕ရွိၿပီးဟုခန္႔မွန္းထားၿပီးေက်ာက္မီးေသြးကုိအသုံးျပဳကာေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္းရေသာစက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆုိပါလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးတြင္ john fowler ကုပၼဏီက ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ထုတ္လုပ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။


Re-Post By ACM 27-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >> Yangon Media Group<< Thank

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရေသာလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးအားေရွးေဟာင္းပစၥည္းအျဖစ္မေကြးၿမိဳ႕လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံအတြင္း ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းလမ္းၾကိတ္စက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႕ရွိၿပီးဟုခန္႔မွန္းထားၿပီးေက်ာက္မီးေသြးကုိအသုံးျပဳကာေရ
ေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေမာင္းႏွင္းရေသာစက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆုိပါလမ္းၾကိတ္စက္ၾကီးတြင္ john fowler ကုပၼဏီက ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ထုတ္လုပ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

မေကြးလွျမင့္

Yangon Media Group,RND:27.3.2013
Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...