ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အေစာင့္မ်ား၏ ညလံုးေပါက္ မတရားက်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တရားခံမ်ားကို ရံုးတင္ႏိုင္ခဲ့

Tuesday, 26 March 2013

အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အေစာင့္မ်ား၏ ညလံုးေပါက္ မတရားက်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တရားခံမ်ားကို ရံုးတင္ႏိုင္ခဲ့


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...