ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား သိေစရန္

Thursday, 7 March 2013

ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား သိေစရန္


Photo: Zaw Myo
ေက်းဇူးၿပဳၿပီ share ေပးၾကပါ အလြန္အေရးၾကီးေနလိုပါ

ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား သိေစရန္

၂၆.၁.၂၀၁၃ ေန႔က ၿမ၀တီဘက္မွ ၿမန္မာလူမ်ိဳး အေယာက္သုံးဆယ္ကို ညေန႕ (၆) နာရီးမွာ ပဲြစား ကုိမင္းမင္းမွတဆင့္ ထုိင္ႏိုငံပဲြစားလက္ထဲ့ကိုတဆင့္လဲြအပ္ေၾကာင္းကိုသိရပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘက္မွပဲြစားအမည္ကိုမသိရေသပါ။ ၄င္းလူအေယာက္ (၃၀) ကို ေလွအမည္ထို္င္လိုထစ္ ေလွနံပါတ္(၂၈) ေလွထဲ့ကိုလူအေယာက္္ (၃၀) လုံးလုံးအေရာင္းစားခံရေၾကာင္းခုိင္လုံးေသာသတင္းကိုရရွိခဲ့ပါသည္။သတင္းကုိ ေလွထဲရွိ အေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္စီမွဆက္သြယ္လာသျဖင့္သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အမည္ကိုမသိရွိလိုက္ရေပးမဲ့ ဖုန္းနံပတ္ကုိေတာ့သိထားပါတယ္ (ဖုန္းနံပတ္မွ 0888740583) ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ည (၈) နာရီ (၆) မိနစ္မွာ ဖုန္းျမည္လာသျဖင့္ ကိုင္လိုက္ရာ ေနာက္ထက္သတင္းကိုဤသို႔ သတင္းဆက္လက္ရရွိပါသည္။သတင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းပါ။ ထုိင္လုိထစ္အမည္ရွိေလွနံပါတ္ ၂၈ ကေနၿပီး ေလွအမွတ္ (၂၅)ထဲ့ကို လူဆယ္ေယာက္ခဲြထားလုိက္ေၾကာင္းကို ထက္သိရပါသည္။
ယခု ၄င္းေလွကုိ စမူပကမ္း ေခါင္တုိ္င္ဆိပ္ကမ္းမွာခဏကပ္ထားေၾကာင္းသိရွိရၿပီး။ လက္ရွိ ၄င္းေလွထဲ့မွာရွိေနေသာ လူဆယ္ဦးအနက္ႏွစ္ေယာက္အမည္မွာ ေမာင္သန့္ဇင္ေအာင္
အဘ ဦးတင္ဆန္း အမိ ေဒၚ စန္းရီၿဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ေယာက္မွာ ေမာင္ရဲလင္းထြန္း အဘ ဦးထြန္း၀င္းတုိ႔၏သားၿဖစ္ေၾကာင္း က်န္(၈) ေယာက္ကို ေတာ့မသိရေသပါ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးလုံးသည္
ပဲခူတုိင္း၊ သနပ္ပင္းရြာသားမ်ားၿဖစ္ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေလွေပၚမွာ အေရာင္းစားခံေနေသာ လူမ်ားကို. လူတစ္ဦးလ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၃၀၀၀ ဘတ္ၿဖင့္
လာေရြးထုတ္ရန္ေၿပာလာသူမွာ အမည္ကုိ မေၿပာလုိပါ ဖုန္းနံပါတ္ကေတာ့ ၀၈၅၀၆၃၀၂၀၆ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ သတင္း လုံး၀အၿပည့္အစုံကုိ လုိက္ေနဆဲပါ … ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ကရုဏာတရား
လက္ကုိင္ထားႏို္င္ၿပီး ......... ဒီသတင္း နဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနေသာသတင္းကို ရရွိပါက ၀၉၀၆၃၉၄၀၂၂
ကုိ ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ ။။။ အေရးႀကီးေသာသတင္းျဖစ္ေသာေၾကင့္ share ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ … ေနာက္တာမဟုတ္ပါ။
မွတ္ခ်က္........ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းလာသူမွာ သန္႔ဇင္ေအာင္ရဲ့
ညီအရင္းေတာ္စပ္သူ. ကိုၿပည့္ၿဖိဳးၿဖစ္ပါတယ္ ။၂၆.၁.၂၀၁၃ ေန႔က ၿမ၀တီဘက္မွ ၿမန္မာလူမ်ိဳး အေယာက္သုံးဆယ္ကို ညေန႕ (၆) နာရီးမွာ ပဲြစား ကုိမင္းမင္းမွတဆင့္ ထုိင္ႏိုငံပဲြစားလက္ထဲ့ကိုတဆင့္လဲြအပ္ေၾကာင္းကိုသိရပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘက္မွပဲြစားအမည္ကိုမသိရေသပါ။ ၄င္းလူအေယာက္ (၃၀) ကို ေလွအမည္ထို္င္လိုထစ္ ေလွနံပါတ္(၂၈) ေလွထဲ့ကိုလူအေယာက္္ (၃၀) လုံးလုံးအေရာင္းစားခံရေၾကာင္းခုိင္လုံးေသာသတင္းကိုရရွိခဲ့ပါသည္။သတင္းကုိ ေလွထဲရွိ အေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္စီမွဆက္သြယ္လာသျဖင့္သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အမည္ကိုမသိရွိလိုက္ရေပးမဲ့ ဖုန္းနံပတ္ကုိေတာ့သိထားပါတယ္ (ဖုန္းနံပတ္မွ 0888740583) ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ည (၈) နာရီ (၆) မိနစ္မွာ ဖုန္းျမည္လာသျဖင့္ ကိုင္လိုက္ရာ ေနာက္ထက္သတင္းကိုဤသို႔ သတင္းဆက္လက္ရရွိပါသည္။သတင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းပါ။ ထုိင္လုိထစ္အမည္ရွိေလွနံပါတ္ ၂၈ ကေနၿပီး ေလွအမွတ္ (၂၅)ထဲ့ကို လူဆယ္ေယာက္ခဲြထားလုိက္ေၾကာင္းကို ထက္သိရပါသည္။
ယခု ၄င္းေလွကုိ စမူပကမ္း ေခါင္တုိ္င္ဆိပ္ကမ္းမွာခဏကပ္ထားေၾကာင္းသိရွိရၿပီး။ လက္ရွိ ၄င္းေလွထဲ့မွာရွိေနေသာ လူဆယ္ဦးအနက္ႏွစ္ေယာက္အမည္မွာ ေမာင္သန့္ဇင္ေအာင္
အဘ ဦးတင္ဆန္း အမိ ေဒၚ စန္းရီၿဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ေယာက္မွာ ေမာင္ရဲလင္းထြန္း အဘ ဦးထြန္း၀င္းတုိ႔၏သားၿဖစ္ေၾကာင္း က်န္(၈) ေယာက္ကို ေတာ့မသိရေသပါ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးလုံးသည္
ပဲခူတုိင္း၊ သနပ္ပင္းရြာသားမ်ားၿဖစ္ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေလွေပၚမွာ အေရာင္းစားခံေနေသာ လူမ်ားကို. လူတစ္ဦးလ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၃၀၀၀ ဘတ္ၿဖင့္
လာေရြးထုတ္ရန္ေၿပာလာသူမွာ အမည္ကုိ မေၿပာလုိပါ ဖုန္းနံပါတ္ကေတာ့ ၀၈၅၀၆၃၀၂၀၆ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ သတင္း လုံး၀အၿပည့္အစုံကုိ လုိက္ေနဆဲပါ … ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ကရုဏာတရား
လက္ကုိင္ထားႏို္င္ၿပီး ......... ဒီသတင္း နဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနေသာသတင္းကို ရရွိပါက ၀၉၀၆၃၉၄၀၂၂
ကုိ ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ ။။။ အေရးႀကီးေသာသတင္းျဖစ္ေသာေၾကင့္ share ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ … ေနာက္တာမဟုတ္ပါ။
မွတ္ခ်က္........ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းလာသူမွာ သန္႔ဇင္ေအာင္ရဲ့
ညီအရင္းေတာ္စပ္သူ. ကိုၿပည့္ၿဖိဳးၿဖစ္ပါတယ္ ။\
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...