ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိုးသမီးအဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (cut female circumcision)

Thursday, 7 March 2013

အမ်ိုးသမီးအဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (cut female circumcision)


အာဖရိကနွင့္ အေရွ့အလယ္ ပိုင္းရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္း ကေလး ငယ္မ်ားဟာ အမ်ိုးသမီး အဂၤါျဖတ္ ေတာက္ မႈျပဳ လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း UN ထုတ္ျပန္ လိုက္ေ သာ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုအရ သိရွိရသည္။
ထိုေဒသရွိ ႏိုင္ငံ ၂၉ ခုတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၁၉ ႏွစ္ ၾကား မိန္းကေလး ငယ္မ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ထိုကဲ့ သို႔ ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့ သို႔ျပဳ လုပ္ထားေသာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳး သမီး မ်ား၏ ပမာဏမွာ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အမ်ိဳးသမီး အဂၤါျဖတ္ေတာက္ မႈတြင္ Clitoris အမ်ိဳးသမီးလိင္ အဂၤါ ေစ့ကိုျဖတ္ ေတာက္ျခင္း အဓိကပါ ဝင္ သည္။ ထိုသို႔ျပဳ လုပ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း၊ ေရာဂါ ပိုးဝင္ေရာက္ခံ ရျခင္းႏွင့္ ကေလး မီးဖြား ရာ တြင္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ ေစႏိုင္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က အာဖရိကမွ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း ၁၇၇၅ ခုမွ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ လိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပး ေၾကညာခဲ့ ဖူးသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ခ်က္အသစ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုကဲ့ သို႔ ျပဳလုပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္း ငယ္ေလ်ာ့က် သြားသည္ကို ေတြ႕ရ သည့္အတြက္ လံုးဝပေပ်ာက္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း UNICEF မွ အမႈေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္သိုနီလိက္ခ္က ေျပာသည္။
အမ်ိဳး သမီးအဂၤါျဖတ္ေတာက္မႈသည္ လံုးဝ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မိန္းက ေလးငယ္ေလး မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး သမီး မ်ား သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ က်န္းမာေသာ ဘဝကို ရရွိဖို႔ရန္ ထိုလုပ္ ရပ္ကို အဆံုးသတ္ရ မွာျဖစ္ေ ၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ဇင္မာျမင့္
From : Yoyarlay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...