ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမစ္အတြင္း ေမ်ာေနသည့္ ဝက္အေသေကာင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္အား ရွန္ဟုိင္း အာဏာပုိင္မ်ား ဆယ္ယူ

Monday, 11 March 2013

ျမစ္အတြင္း ေမ်ာေနသည့္ ဝက္အေသေကာင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္အား ရွန္ဟုိင္း အာဏာပုိင္မ်ား ဆယ္ယူ


Photo: ျမစ္အတြင္း ေမ်ာေနသည့္ ဝက္အေသေကာင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္အား ရွန္ဟုိင္း အာဏာပုိင္မ်ား ဆယ္ယူ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ဟြမ္ပူျမစ္ အတြင္း ေပါေလာ ေမ်ာပါေနသည့္ ဝက္အေသေကာင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္ကုိ မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ဆယ္ယူ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အာဏာပုိင္ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဝက္အေသေကာင္ မ်ားကုိ ဟြမ္ပူျမစ္၏ ျမစ္ညာဘက္ရွိ ၿမိဳ႕ခံမ်ား အတြက္ ေသာက္သံုးေရ အျဖစ္ ရယူသည့္ ဆုန္က်န္းအရပ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္သံုးေရ၏ အရည္ အေသြးကုိ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝေရး ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေပးေဝသည့္ ေရကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ သက္ဆုိင္ရာက လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး အဆုိပါ ဝက္ အေသေကာင္မ်ား မည္သည့္ အရပ္မွ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ကုိ အာဏာပုိင္ မ်ားက စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

ၿမိဳ႕ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစရန္ ဝက္အေသေကာင္ မ်ားကုိ ယင္းျမစ္ အတြင္းမွ ဆက္လက္ ဆယ္ယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ဟြမ္ပူျမစ္ အတြင္း ေပါေလာ ေမ်ာပါေနသည့္ ဝက္အေသေကာင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္ကုိ မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ဆယ္ယူ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အာဏာပုိင္ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဝက္အေသေကာင္ မ်ားကုိ ဟြမ္ပူျမစ္၏ ျမစ္ညာဘက္ရွိ ၿမိဳ႕ခံမ်ား အတြက္ ေသာက္သံုးေရ အျဖစ္ ရယူသည့္ ဆုန္က်န္းအရပ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္သံုးေရ၏ အရည္ အေသြးကုိ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝေရး ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေပးေဝသည့္ ေရကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ သက္ဆုိင္ရာက လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး အဆုိပါ ဝက္ အေသေကာင္မ်ား မည္သည့္ အရပ္မွ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ကုိ အာဏာပုိင္ မ်ားက စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

ၿမိဳ႕ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစရန္ ဝက္အေသေကာင္ မ်ားကုိ ယင္းျမစ္ အတြင္းမွ ဆက္လက္ ဆယ္ယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...