ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းအက်ဥ္းသားမ်ားအား နည္းပညာသုံး လက္ေကာက္ဝတ္ကရိယာ တပ္ဆင္မည္

Tuesday, 26 March 2013

ထုိင္းအက်ဥ္းသားမ်ားအား နည္းပညာသုံး လက္ေကာက္ဝတ္ကရိယာ တပ္ဆင္မည္မုိက္ခ႐ုိခ်စ္ပ္မ်ား ျမွဳပ္ႏွံပါဝင္သည့္ အဆုိပါ လက္ေကာက္ဝတ္ကရိယာ
မွတစ္ဆင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈကုိ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာ
ပုိင္မ်ားက ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အီလက္ထေရာနစ္ လက္ေကာက္ဝတ္ ကရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္အား မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အီလက္ထေရာနစ္ လက္ေကာက္ဝတ္ ကရိယာမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းသား
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈသိ႐ွိႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႕၏ လႈပ္႐ွားမႈကုိလည္း ေစာင္ၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။မုိက္ခ႐ုိခ်စ္ပ္မ်ား ျမွဳပ္ႏွံပါဝင္သည့္ အဆုိပါ လက္ေကာက္ဝတ္ကရိယာမွတစ္
ဆင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈကုိ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ေကာက္ဝတ္ ကရိယာမ်ားကုိ လြတ္ေျမာက္ရက္ နီးေနၿပီျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ နာတာ႐ွည္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ အက်ဥ္း
သားမ်ားကုိ အဓိက တပ္ဆင္ေပးထားရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ Corrections Departement မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Kobkiat Kasiwiwat က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕အျပင္ ယခုအစီအစဥ္မွာ ထုိင္းအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား စုၿပဳံေနသည့္ ျပႆနာအား ကူညီေျဖ႐ွင္းႏုိင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၁ ရက္ေန႕ စာရင္းမ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံ႐ွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၁၄၃ ခုတြင္ အက်ဥ္းသား ၂၆၂,၀၇၇ ဦးကုိ ထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္းအက်ဥ္းေထာင္ အမ်ားစု႐ွိ အက်ဥ္းသားဦးေရမွာ အက်ဥ္းေထာင္၏ အက်ဥ္းသား ဝင္ဆံ့ေသာ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ၂ ဆ သုိ႕မဟုတ္ ၃ ဆခန္႕ ေက်ာ္လြန္မ်ားျပားေနေၾကာင္း တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ Corrections Department က နည္းပညာသုံး အီလက္ထေရာနစ္ လက္ေကာက္ဝတ္ ကရိယာမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ကုိ
ေစ်းၿပဳိင္စစနစ္ျဖင့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

Source: BangkokPost
Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...