ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္

Friday, 8 March 2013

ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္


ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္

ခင္မ်ဳိးသြယ္ ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၄ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။

“မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မီး၊ မႈခင္း သဲလြန္စရွာမီး၊ ဓာတုေဗဒသံုး အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္စက္နွင့္ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး True Scan လက္ပံုစံ အလိုအေလွ်ာက္စစ္ေဆးစက္၊ Signal Jammer၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္နွင့္ X-Ray စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားပါတယ္” ဟု မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ၾကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာဆိုသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ X-Ray စက္၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္၊ လက္ကိုင္ သတၱဳစစ္ေဆးစက္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မိုက္ခရိုစကုပ္၊ ပိုလီေရး၊ လက္ေဗြ သဲလြန္စ ရွာစက္၊ မိုက္ခရိုလင့္ ကင္မရာနွင့္ ဖလက္ဂန္းမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔နွင့္ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ နိဳင္ငံတကာရိွ အမ်ိဳးသားဗဟိုအဖြဲ႔နွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆးဝါးတု ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္နွိမ္နင္းေရး၊ မုန္တိုင္းစစ္ဆင္ေရးနွင့္ က်ားမႈခင္းမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္” ဟု ဒု-ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။

သာေကတမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ကို ေမးျမန္းခ်က္အား ဒု-ဝန္ၾကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ( Mizzima - News in Burmese ) တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။

“မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မီး၊ မႈခင္း သဲလြန္စရွာမီး၊ ဓာတုေဗဒသံုး အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္စက္နွင့္ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး True Scan လက္ပံုစံ အလိုအေလွ်ာက္စစ္ေဆးစက္၊ Signal Jammer၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္နွင့္ X-Ray စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားပါတယ္” ဟု မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ၾကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာဆိုသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ X-Ray စက္၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္၊ လက္ကိုင္ သတၱဳစစ္ေဆးစက္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မိုက္ခရိုစကုပ္၊ ပိုလီေရး၊ လက္ေဗြ သဲလြန္စ ရွာစက္၊ မိုက္ခရိုလင့္ ကင္မရာနွင့္ ဖလက္ဂန္းမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔နွင့္ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ နိဳင္ငံတကာရိွ အမ်ိဳးသားဗဟိုအဖြဲ႔နွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆးဝါးတု ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္နွိမ္နင္းေရး၊ မုန္တိုင္းစစ္ဆင္ေရးနွင့္ က်ားမႈခင္းမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္” ဟု ဒု-ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။

သာေကတမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ကို ေမးျမန္းခ်က္အား ဒု-ဝန္ၾကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

  ( Mizzima - News in Burmese )No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...