ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေယးလ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား မေကာင္းမႈျဖင့္ေငြရွာေၾကာင္းဝန္ခံ

Friday, 8 March 2013

ေယးလ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား မေကာင္းမႈျဖင့္ေငြရွာေၾကာင္းဝန္ခံ


Photo: ေယးလ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား မေကာင္းမႈျဖင့္ေငြရွာေၾကာင္းဝန္ခံ
Friday, March 8, 2013

ေကာနက္တီးကပ္ရွိ ေယးလ္တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သဘာဝလြန္ ကာမဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို
ေရာင္းစားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ဝန္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္ပါ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါေမာကၡ ေဂ်း မက္ဒီဗစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ကို ေယးလ္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၅၅ ဦးကို ဖုန္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး၊ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ 

ထိုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ရာမွ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေဖာက္ျပန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားရွိေန ေၾကာင္း သိရွိၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ေယးလ္တကၠသိုလ္ထုတ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္လည္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ပိုက္ဆံယူၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ လိင္ဆက္ဆံ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ဝန္ခံထားေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သိကၡာကိုခ်ရန္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစြန္းမေရာက္ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ထုတ္မႈျဖင့္ စိတ္ကို ကုသေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဂ်းကေျပာၾကားသည္။ 

ေရႊေမာင္ 
ေမာကၡေကာနက္တီးကပ္ရွိ ေယးလ္တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သဘာဝလြန္ ကာမဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို
ေရာင္းစားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ဝန္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္ပါ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါေမာကၡ ေဂ်း မက္ဒီဗစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ကို ေယးလ္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၅၅ ဦးကို ဖုန္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး၊ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

ထိုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ရာမွ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေဖာက္ျပန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားရွိေန ေၾကာင္း သိရွိၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ေယးလ္တကၠသိုလ္ထုတ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္လည္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ပိုက္ဆံယူၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ လိင္ဆက္ဆံ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ဝန္ခံထားေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သိကၡာကိုခ်ရန္
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစြန္းမေရာက္ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ထုတ္မႈျဖင့္ စိတ္ကို ကုသေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဂ်းကေျပာၾကားသည္။

ေရႊေမာင္
ေမာကၡ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...