ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အင္းက်ား တစ္ေကာင္ ဖမ္းမိ

Tuesday, 26 March 2013

မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အင္းက်ား တစ္ေကာင္ ဖမ္းမိ

မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အင္းက်ား တစ္ေကာင္ ဖမ္းမိ

မေလးရွား ႏုိင္ငံ ဖီလ္ဒါ ပီရာဆူး ေဒသတြင္ ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အင္းက်ား တစ္ေကာင္ကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ဌာနက ေဒသခံ မ်ား၏ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ အရ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အင္းက်ားမွာ အထီး ျဖစ္ၿပီး ဆီအုန္း စုိက္ခင္း တစ္ခု ထဲတြင္ မတ္ ၂ဝ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက  ေတာေခါင္းမ်ား ေထာင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ တစ္ခု အတြင္း မိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္း သိမ္းေရး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ရာမတ္တုိ ပါနီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့ေသာ အင္းက်ားသစ္မွာ ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္ ျဖစ္ၿပီး လူသား မ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား မရွိ ေသာ္လည္း ၎ အင္းက်ားကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန က ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည္။

ထုိ အင္းက်ားကုိ ''Neofelis nebulosa'' ဟု သိပၸံ နာမည္ ေပးထားၿပီး ေလးႏွစ္သား အရြယ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အျမင့္ သုည ဒသမ ၅ မီတာရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ၎ကုိ ကြာလာကုိ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ အတြင္း ရွိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ထားရာ ဥယ်ာဥ္ အတြင္းသုိ႔ မၾကာမီတြင္ လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

http://bit.ly/14rjXnpမေလးရွား ႏုိင္ငံ ဖီလ္ဒါ ပီရာဆူး ေဒသတြင္ ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အင္းက်ား တစ္ေကာင္ကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ဌာနက ေဒသခံ မ်ား၏ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ အရ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အင္းက်ားမွာ အထီး ျဖစ္ၿပီး ဆီအုန္း စုိက္ခင္း တစ္ခု ထဲတြင္ မတ္ ၂ဝ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေတာေခါင္းမ်ား ေထာင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ တစ္ခု အတြင္း မိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္း သိမ္းေရး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ရာမတ္တုိ ပါနီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့ေသာ အင္းက်ားသစ္မွာ ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္ ျဖစ္ၿပီး လူသား မ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား မရွိ ေသာ္လည္း ၎ အင္းက်ားကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန က ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည္။

ထုိ အင္းက်ားကုိ ''Neofelis nebulosa'' ဟု သိပၸံ နာမည္ ေပးထားၿပီး ေလးႏွစ္သား အရြယ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အျမင့္ သုည ဒသမ ၅ မီတာရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ၎ကုိ ကြာလာကုိ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ အတြင္း ရွိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ထားရာ ဥယ်ာဥ္ အတြင္းသုိ႔ မၾကာမီတြင္ လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
from-LAY MRO


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...