ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖိနပ္အေရာင္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ဝိုင္းပယ္ခံရ

Monday, 25 March 2013

ဖိနပ္အေရာင္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ဝိုင္းပယ္ခံရ


Photo: ဖိနပ္အေရာင္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ဝိုင္းပယ္ခံရ
Monday, March 25, 2013

ဖိနပ္အေရာင္ေၾကာင့္ေက်ာင္းမွဝိုင္းပယ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေျခေထာက္အေန
အထား ပံုမွန္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္ေနရသူျဖစ္
သည္။သူမအား ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ဖိနပ္ကိုမဝတ္
ဆင္ပါကသီးျခားခြဲထုတ္ထားျခင္းခံရမည္ဟုသတိေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ကီေလ စေကာ့ဆိုသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေျခဖေနာင့္တြင္ အရြတ္ျဖစ္ၿပီး နာက်င္သည့္ေဝဒနာခံစား ေနရေသာေၾကာင့္ သီး
သန္႔ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ေနရသူျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးထားသည့္ ဖိနပ္သည္ သူမႏွင့္ ဝတ္ဆင္ရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ သီးသန္႔ဖိနပ္အျဖဴ၊ အနက္ ႏွစ္ေရာင္စပ္ ဖိ
နပ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ၿပီး ေက်ာင္းကိုလာရသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တမ္းဝပ္ျပည္နယ္၊ ဝီနီကုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အာဏာ ပိုင္မ်ားကသူမတင္ျပသည့္
ေဆးစာကိုလစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး၊ ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးသည့္ဖိနပ္ကိုသာ
ဝတ္ဆင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ သည္။

ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားသည္ ကီေလအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္မလာပါက သီးျခားခြဲ ထုတ္ထား မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့
ၾကသည္။

သူမ၏မိခင္ျဖစ္သူ ကာရီ စေကာ့က ကီေလသည္ ရွက္ရြံ႕တတ္သည့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ မည္မွ် ႀကိဳးစားသည္ျဖစ္ေစ
ေက်ာင္းမွဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဝမ္းနည္းအားငယ္
စိတ္ျဖစ္ေစ ေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိခင္ျဖစ္သူက ေဆးစာကို ေက်ာင္းကလက္မခံျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ သူမအတြက္ သီးသန္႔ဖိနပ္ စီးခြင့္ကို ျပဴေစလိုေၾကာင္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စတူးအက္ ေတာ့န္ကလည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား
အားလံုး တူညီယူနီ ေဖာင္းဝတ္ဆင္ ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပး
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သူတို႔ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား အား
လံုး ဝတ္ဆင္သည့္ဖိနပ္မွာ အနက္ေရာင္သီးသန္႔ျဖစ္သျဖင့္ယခုလို အျဖဴ
အနက္ေရာထားေသာ ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းဖိနပ္အေရာင္ေၾကာင့္ေက်ာင္းမွဝိုင္းပယ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေျခေထာက္အေန
အထား ပံုမွန္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္ေနရသူျဖစ္
သည္။သူမအား ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ဖိနပ္ကိုမဝတ္
ဆင္ပါကသီးျခားခြဲထုတ္ထားျခင္းခံရမည္ဟုသတိေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ကီေလ စေကာ့ဆိုသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေျခဖေနာင့္တြင္ အရြတ္ျဖစ္ၿပီး နာက်င္သည့္ေဝဒနာခံစား ေနရေသာေၾကာင့္ သီး
သန္႔ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ေနရသူျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးထားသည့္ ဖိနပ္သည္ သူမႏွင့္ ဝတ္ဆင္ရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ သီးသန္႔ဖိနပ္အျဖဴ၊ အနက္ ႏွစ္ေရာင္စပ္ ဖိ
နပ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ၿပီး ေက်ာင္းကိုလာရသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တမ္းဝပ္ျပည္နယ္၊ ဝီနီကုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အာဏာ ပိုင္မ်ားကသူမတင္ျပသည့္
ေဆးစာကိုလစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး၊ ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးသည့္ဖိနပ္ကိုသာ
ဝတ္ဆင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ သည္။

ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားသည္ ကီေလအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္မလာပါက သီးျခားခြဲ ထုတ္ထား မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့
ၾကသည္။

သူမ၏မိခင္ျဖစ္သူ ကာရီ စေကာ့က ကီေလသည္ ရွက္ရြံ႕တတ္သည့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ မည္မွ် ႀကိဳးစားသည္ျဖစ္ေစ
ေက်ာင္းမွဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဝမ္းနည္းအားငယ္
စိတ္ျဖစ္ေစ ေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိခင္ျဖစ္သူက ေဆးစာကို ေက်ာင္းကလက္မခံျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ သူမအတြက္ သီးသန္႔ဖိနပ္ စီးခြင့္ကို ျပဴေစလိုေၾကာင္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စတူးအက္ ေတာ့န္ကလည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား
အားလံုး တူညီယူနီ ေဖာင္းဝတ္ဆင္ ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပး
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သူတို႔ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား အား
လံုး ဝတ္ဆင္သည့္ဖိနပ္မွာ အနက္ေရာင္သီးသန္႔ျဖစ္သျဖင့္ယခုလို အျဖဴ
အနက္ေရာထားေသာ ဖိနပ္ကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...