ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္ DM-40 အမ်ိဳးအစား ၃ စီးကို ၀ယ္ယူ..... (6 photos)

Tuesday, 19 March 2013

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္ DM-40 အမ်ိဳးအစား ၃ စီးကို ၀ယ္ယူ..... (6 photos)


Photo: ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္ DM-40 အမ်ိဳးအစား ၃ စီးကို ၀ယ္ယူ.....

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္ DM-40 အမ်ိဳးအစား ၃ စီးကို ၀ယ္ယူထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားကို MAA (Myanmar Aviation Academy ) ပုသိမ္
ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၀ယ္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရ သည္။ ယင္းေလယာဥ္ ၃ စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ မီလီလ်ံ ကုန္က်ခံကာ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ MAA (Myanmar Aviation Academy ) ပုသိမ္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေမာင္းသင္ၾကားေပး မည္ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ရွစ္လ ျပီးဆံုး ပါက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ေလယာဥ္မွဴး အျဖစ္ခန္႔အပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္ DM-40 အမ်ိဳးအစား ၃ စီးကို ၀ယ္ယူထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားကို MAA (Myanmar Aviation Academy ) ပုသိမ္
ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၀ယ္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရ သည္။ ယင္းေလယာဥ္ ၃ စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ မီလီလ်ံ ကုန္က်ခံကာ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ MAA (Myanmar Aviation Academy ) ပုသိမ္ ေလယာဥ္ေမာင္း

သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေမာင္းသင္ၾကားေပး မည္ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ရွစ္လ ျပီးဆံုး ပါက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ေလယာဥ္မွဴး အျဖစ္ခန္႔အပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...