ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: FEC ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္

Tuesday, 19 March 2013

FEC ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္


FEC ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ရာ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္အား ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔က်င္းပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ FEC ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Street View

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...