ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: flying fish ပင္လယ္ကေန ပ်ံထြက္လာတာကို အမိအရ ရုိက္ထားတာပါ။

Saturday, 30 March 2013

flying fish ပင္လယ္ကေန ပ်ံထြက္လာတာကို အမိအရ ရုိက္ထားတာပါ။

Photo: flying fish ပင္လယ္ကေန ပ်ံထြက္လာတာကို အမိအရ ရုိက္ထားတာပါ။ 

<visit-- သုတစြယ္စံုက်မ္း -->http://www.youtube.com/watch?v=9uFjmeWnFZ4

<div class="yt-alert yt-alert-default yt-alert-error yt-alert-player"> <div class="yt-alert-icon"> <img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="//s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif"><br /> </div> <div class="yt-alert-buttons"> </div> <div class="yt-alert-content" role="alert"> <span class="yt-alert-vertical-trick"></span><br /> <div class="yt-alert-message"> You need Adobe Flash Player to watch this video. <br /> <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Download it from Adobe.</a><br /> </div> </div> </div>


သုတစြယ္စံုက်မ္း
-->

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...