ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Memory Stick + ကင္မရာ

Tuesday, 5 March 2013

Memory Stick + ကင္မရာ


Photo: Memory Stick + ကင္မရာ
Tuesday, 05 March 2013

ကင္မရာအေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ရမယ္၊ Memory Stick အေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ရမယ္ Gadget ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

Storage က 8GB အထိ အစားစား ရွိပါတယ္။ ကင္မရာကေတာ့ Photo shooting အတြက္ 2 megapixel resolution ေပးျပီး ဗီဒီယိုအတြက္ 720x480 resolution ေပးပါတယ္။

အထဲမွာ MicroSD ကဒ္ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ လိုက္ရင္ ယင္းကဒ္ထဲကဝင္ျပီး USB Port ထုိးျပီး Data Transfer လည္း အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားေသာ Data မ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းႏိုင္ျပီး စြယ္စံုသံုး Stick နဲ႔ ကင္မရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလတန္ဖိုး အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၅၀ သာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ယင္းပစၥည္းကို အေမရိကန္မွာ 
ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

TechSpace Journalကင္မရာအေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ရမယ္၊ Memory Stick အေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ရမယ္ Gadget ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

Storage က 8GB အထိ အစားစား ရွိပါတယ္။ ကင္မရာကေတာ့ Photo shooting အတြက္ 2 megapixel resolution ေပးျပီး ဗီဒီယိုအတြက္ 720x480 resolution ေပးပါတယ္။

အထဲမွာ MicroSD ကဒ္ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ လိုက္ရင္ ယင္းကဒ္ထဲကဝင္ျပီး USB Port ထုိးျပီး Data Transfer လည္း အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားေသာ Data မ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းႏိုင္ျပီး စြယ္စံုသံုး Stick နဲ႔ ကင္မရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလတန္ဖိုး အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၅၀ သာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ယင္းပစၥည္းကို အေမရိကန္မွာ
ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...