ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Myanmar traditional tattooing collection

Monday, 25 March 2013

Myanmar traditional tattooing collection
 

ဓါတ္ပုံမ်ားအား-http://mingalarmyanmar.com/myanmar-traditional-tattooing/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...