ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

Friday, 29 March 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

Photo: ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား
ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္
Friday, March 29, 2013

''ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ က႑စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ အေရးႀကီးသည့္ က႑ၿဖစ္ေႀကာင္း'' ၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေဝးမွာ ၿပည္သူလူထုအား ႀကိဳတင္ အသိေပးထားသည့္အတိုင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ သာမက နိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည္ၿဖင့္ က႑စံုကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ က႑ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွေနေသးေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြနို္င္မႈ မ်ားၿပားလာေအာင္ မိမိတို႔အစိုးရအဖဲြ႔ အေနၿဖင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြၿပီးစီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြမႈ တိုးတက္မ်ားၿပားလာေအာင္ တိုးၿမႇင့္တပ္ဆင္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ လိုင္း (၈)သန္း ၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ လိုင္း (၁၈) သန္း စုစုေပါင္း (၂၆) သန္း တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ သိပ္သည္းဆအားၿဖင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ တြင္ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ (၅ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ၿဖစ္လာေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း၊

ယင္းလ်ာထားခ်က္မွာ အနိမ့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္နွင့္အမွ် နိုင္ငံေတာ္၏ က႑စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသည္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးၿပဳေနသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္း သံုးစဲြနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းက႑မွာ မ်ားၿပားပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းဟူ၍ ရိွပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသာမက ၿပည္ပကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚထားပါေႀကာင္း။

မိိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း Sim Card မ်ားကို ယခင္က ၿပည္သူမ်ား ဝယ္ယူသံုးစဲြရသည္မွာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားၿပားခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ေစ်းမ်ားရသည့္ အေႀကာင္းမွာ ၿပည္သူမ်ားထံမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ ေငြမ်ားၿဖင့္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္းနွင့္ လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ရၿခင္းတို႔ေႀကာင့္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယခု အေၿခအေနတြင္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ လိုင္းမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးၿဖစ္၍ လိုင္းမ်ားမ်ား သံုးနိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ Sim Card မ်ားကိုလည္း ၿပည္သူမ်ား သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ားအား Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ရက္နွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက အခိ်န္မီ သတင္း ထုတ္ၿပန္ ေႀကညာေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မ်ား အေနၿဖင့္ ခဲြေဝရရိွလာေသာ Sim Card မ်ားကို တယ္လီဖုန္း မရရိွေသးသည့္ ၿပည္သူမ်ား မွ်မွ်တတ ရရိွနိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ၿဖန္္႔ခဲြ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿပင္ပတြင္ ေစ်းမကစားနိုင္ေရးအတြက္ Sim Card မ်ားကို တူညီသည့္ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ လစဥ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားေရာင္းခ်ေပးသည့္နည္းတူ Hand Set မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကမွ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းမကစားနိုင္ေအာင္ အခြန္ေလ်ာ့ေပးသည့္နည္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေပးေစသည့္ နည္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ညိႇနိႈင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနၿဖင့္ Sim Card မ်ားကို သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၿပည္သူမ်ားထံ မွန္မွန္ကန္ကန္နွင့္ မွ်မွ်တတ ၿဖန္႔ေဝေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားကို လစဥ္ ေစ်းႏႈန္းမေၿပာင္းလဲဘဲ ၿဖန္႔ေဝေပးမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလမရရိွပါက ေနာက္လတြင္ ရရိွမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း ၿပည္သူမ်ားအား အသိေပးတင္ၿပထားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ား ရရိွၿပီးေနာက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ႀကပ္တည္းမႈ မရိွေစေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/03/29/id-3012
''ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ က႑စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ အေရးႀကီးသည့္ က႑ၿဖစ္ေႀကာင္း'' ၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေဝးမွာ ၿပည္သူလူထုအား ႀကိဳတင္ အသိေပးထားသည့္အတိုင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ သာမက နိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည္ၿဖင့္ က႑စံုကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ က႑ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွေနေသးေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြနို္င္မႈ မ်ားၿပားလာေအာင္ မိမိတို႔အစိုးရအဖဲြ႔ အေနၿဖင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြၿပီးစီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြမႈ တိုးတက္မ်ားၿပားလာေအာင္ တိုးၿမႇင့္တပ္ဆင္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ လိုင္း (၈)သန္း ၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ လိုင္း (၁၈) သန္း စုစုေပါင္း (၂၆) သန္း တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ သိပ္သည္းဆအားၿဖင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ တြင္ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ (၅ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ၿဖစ္လာေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း၊

ယင္းလ်ာထားခ်က္မွာ အနိမ့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္နွင့္အမွ် နိုင္ငံေတာ္၏ က႑စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသည္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးၿပဳေနသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္း သံုးစဲြနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းက႑မွာ မ်ားၿပားပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းဟူ၍ ရိွပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသာမက ၿပည္ပကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚထားပါေႀကာင္း။

မိိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း Sim Card မ်ားကို ယခင္က ၿပည္သူမ်ား ဝယ္ယူသံုးစဲြရသည္မွာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားၿပားခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ေစ်းမ်ားရသည့္ အေႀကာင္းမွာ ၿပည္သူမ်ားထံမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ ေငြမ်ားၿဖင့္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္းနွင့္ လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ရၿခင္းတို႔ေႀကာင့္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယခု အေၿခအေနတြင္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ လိုင္းမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးၿဖစ္၍ လိုင္းမ်ားမ်ား သံုးနိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ Sim Card မ်ားကိုလည္း ၿပည္သူမ်ား သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ားအား Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ရက္နွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက အခိ်န္မီ သတင္း ထုတ္ၿပန္ ေႀကညာေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မ်ား အေနၿဖင့္ ခဲြေဝရရိွလာေသာ Sim Card မ်ားကို တယ္လီဖုန္း မရရိွေသးသည့္ ၿပည္သူမ်ား မွ်မွ်တတ ရရိွနိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ၿဖန္္႔ခဲြ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿပင္ပတြင္ ေစ်းမကစားနိုင္ေရးအတြက္ Sim Card မ်ားကို တူညီသည့္ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ လစဥ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားေရာင္းခ်ေပးသည့္နည္းတူ Hand Set မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကမွ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းမကစားနိုင္ေအာင္ အခြန္ေလ်ာ့ေပးသည့္နည္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေပးေစသည့္ နည္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ညိႇနိႈင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနၿဖင့္ Sim Card မ်ားကို သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၿပည္သူမ်ားထံ မွန္မွန္ကန္ကန္နွင့္ မွ်မွ်တတ ၿဖန္႔ေဝေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားကို လစဥ္ ေစ်းႏႈန္းမေၿပာင္းလဲဘဲ ၿဖန္႔ေဝေပးမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလမရရိွပါက ေနာက္လတြင္ ရရိွမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း ၿပည္သူမ်ားအား အသိေပးတင္ၿပထားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ား ရရိွၿပီးေနာက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ႀကပ္တည္းမႈ မရိွေစေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/03/29/id-3012

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...