ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကန္ေတာ္ႀကီးေမွ်ာ္စင္ကြ်န္း (7 photos)