ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "လူအျဖစ္ သတ္မွတ္မထားတဲ့ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚက ဗမာကၽြန္ဘ၀"

Wednesday, 10 April 2013

"လူအျဖစ္ သတ္မွတ္မထားတဲ့ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚက ဗမာကၽြန္ဘ၀"


video
by-/goldenworkers

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...