ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကန္ေတာ္ၾကီးေမွ်ာ္စင္ကြ်န္း သၾကၤန္ (8 photos)

Tuesday, 16 April 2013

ကန္ေတာ္ၾကီးေမွ်ာ္စင္ကြ်န္း သၾကၤန္ (8 photos)

ၿမန္မာသၾကၤန္ဘာေတြၿဖစ္ကုန္ၿပီးလဲ....
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...