ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသူ အမ်ားအျပား က်န္ရွိ ေနဆဲ

Friday, 19 April 2013

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသူ အမ်ားအျပား က်န္ရွိ ေနဆဲ


ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ အမ်ားစုႀကီးတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဝင္ေငြနည္း လူတန္းစားမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ မသုံးႏုိင္သူ၊ အင္တာနက္ မသုံးစဲြႏုိင္ သူဦးေရသည္ သုံးစဲြႏုိင္သူဦးေရထက္ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။
ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖုိရမ္အတြက္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းတြင္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ နည္းပညာကုိ အသုံးခ်၍ ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝသာယာဝေျပာမႈကုိ
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိစစ္တမ္းအရ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ အသုံးခ်၍ အင္တာနက္ကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔က်က္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝသာယာဝေျပာေရး၊ တုိးတက္ေရးမ်ားကုိ အလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ပထမေနရာရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ စင္ကာပူက ဒုတိယေနရာ ရရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝတုိ႔က အစဥ္လုိက္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အဆင့္ ၉ ေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္မႈပုိင္း တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္အာဖရိက တုိ႔သည္ ေနာက္ေကာက္ က်လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္က အဆင့္ ၅၈၊ ႐ုရွားက အဆင့္ ၅၄၊ ဘရာဇီးက အဆင့္ ၆၅၊ အိႏၵိယက အဆင့္ ၆၈၊ ေတာင္အာဖရိကက အဆင့္ ၇၀ တုိ႔တြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနသည္။
"အာဖရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသေတြက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ မသုံးႏုိင္သူ၊ အင္တာနက္ မသုံးႏုိင္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးပါတယ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ကမာၻ႕ စီးပြားေရးဖုိရမ္မွ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ ဘန္းနတ္ အုိဆုိရီယုိက ေျပာသည္။
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ၁၄၄ ႏုိင္ငံအနက္ ဘရြန္ဒီ ႏုိင္ငံက အဆင့္ေနာက္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ယီမင္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေဟတီတုိ႔က ေနာက္ဆုံးမွအထက္သုိ႔ အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
Source: AFP
The Messenger Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...