ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘရာဇီးနိုင္ငံ မွ အန္နာကြန္ဒါအမို်းအစား

Monday, 22 April 2013

ဘရာဇီးနိုင္ငံ မွ အန္နာကြန္ဒါအမို်းအစား

Photo: ဘရာဇီးနိုင္ငံမွ ၂၆ေပရွည္္သည့္ အန္နာကြန္ဒါေၿမြၾကီး
ဆြစ္ဇာလန္လူမို်း ေျြမ၀ါသနာရွင္နွင့္ သဘာ၀ေလ့လာေရးသမား ဖရန္ကိုဘန္ဖီသည္ ဘရာဇီးနိုင္ငံ မာတိုဂရိုဆိုနယ္အတြင္းတြင္ အလ်ား ၂၆ေပအထိရွည္ေသာ အန္နာကြန္ဒါအမို်းအစား ေျြမၾကီးတစ္ေကာင္ကို အနီးကပ္မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးနိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါရွားပါးမို်းစိတ္ ေျြမၾကီး၏ အစာရွာေဖြအျပီးတြင္ အဆိုပါအသက္၅၃နွစ္အရြယ္ ဆြစ္လူမို်းဖရန္ကိုမွ အနီးကပ္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္းခီ်တန္ဖိုးရိွသည့္ အဆိုပါေၿမြမ်ိဳးကို ဘရာဇီးနိုင္ငံ၌ အေတြ့ရမ်ားျပီး ၎တို့သည္ ရွည္လ်ားလွေသာ အေမဇုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနၾကသည့္သည့္ တြားသြားသတၱ၀ါ မို်းစိတ္မ်ားထဲတြင္ အရြယ္ပမာဏ အၾကီးမားဆံုး မို်းစိတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။အဆိုပါေၾမြၾကီးကို မေၾကာက္မရံြ့ 

အနီးကပ္ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့သူက ေျမြၾကီးမွာအစာစားျပီးခါစျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို့ အနၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ မေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထူးဆန္းေထြလာ မွ သတင္းမွန္အားေဖာ္ျပပါတယ္။ဘရာဇီးနိုင္ငံမွ ၂၆ေပရွည္္သည့္ အန္နာကြန္ဒါေၿမြၾကီး
ဆြစ္ဇာလန္လူမို်း ေျြမ၀ါသနာရွင္နွင့္ သဘာ၀ေလ့လာေရးသမား ဖရန္ကိုဘန္ဖီသည္ ဘရာဇီးနိုင္ငံ မာတိုဂရိုဆိုနယ္အတြင္းတြင္ အလ်ား ၂၆ေပအထိရွည္ေသာ အန္နာကြန္ဒါအမို်းအစား ေျြမၾကီးတစ္ေကာင္ကို အနီးကပ္မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးနိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါရွားပါးမို်းစိတ္ ေျြမၾကီး၏ အစာရွာေဖြအျပီးတြင္ အဆိုပါအသက္၅၃နွစ္အရြယ္ ဆြစ္လူမို်းဖရန္ကိုမွ အနီးကပ္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္းခီ်တန္ဖိုးရိွသည့္ အဆိုပါေၿမြမ်ိဳးကို ဘရာဇီးနိုင္ငံ၌ အေတြ့ရမ်ားျပီး ၎တို့သည္ ရွည္လ်ားလွေသာ အေမဇုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနၾကသည့္သည့္ တြားသြားသတၱ၀ါ မို်းစိတ္မ်ားထဲတြင္ အရြယ္ပမာဏ အၾကီးမားဆံုး မို်းစိတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။အဆိုပါေၾမြၾကီးကို မေၾကာက္မရံြ့

အနီးကပ္ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့သူက ေျမြၾကီးမွာအစာစားျပီးခါစျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို့ အနၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ မေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထူးဆန္းေထြလာ မွ သတင္းမွန္အားေဖာ္ျပပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...