ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တိုက္ခ်င္းပစ္ အပါအ၀င္ မည္သည့္ ဒံုးလက္နက္မဆို ဖမ္းယူ ႏိုင္သည့္ ေရဒါ ကို ဂ်ပန္မွာ တပ္ဆင္

Tuesday, 2 April 2013

တိုက္ခ်င္းပစ္ အပါအ၀င္ မည္သည့္ ဒံုးလက္နက္မဆို ဖမ္းယူ ႏိုင္သည့္ ေရဒါ ကို ဂ်ပန္မွာ တပ္ဆင္ေျမျပင္မွာ ေ၀ဟင္ ၊ ေ၀ဟင္မွာ ေျမျပင္အပါအ၀င္ မည္သည့္ ဒံုးလက္နက္၏ လႈိင္းကိုမဆို ဖမ္းယူရရွိ ႏိုင္သည့္ ေခာတ္မွီ X Band Radar ကိုအေမရိကန္
အမွတ္ ၇ ေရ တပ္မေတာ္ တည္ရွိရာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ခ်ထားမည္ဟု ယေန ့
ပင္တဂြန္ က အတည္ ျပဳသည္။ X Band သည္ ဘက္စံုသံုးေရဒါ ျဖစ္ၿပီး
ယခင္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္း ႏွင့္ အေရွ ့ဥေရာပဥ္တပ္ဆင္ခဲ့သည္။
မည္သည့္ တုန္ခါမႈ လႈိင္းကိုမဆို ဖမ္းယူရရွိ ႏိုင္ၿပီးေမာ္ ေတာ္ကား ၊ သေဘၤာ ၊
ေလယာဥ္ပ်ံ စသည္တို ့၏ အျမန္ႏႈန္းလႈိင္းမ်ားကိုမဆို ဖမ္းယူရရွိ ႏိုင္သည့္


ေရဒါ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ႏွင့္ အမိန္ ့ေပးစနစ္ကိုလည္း က်င့္သံုး ႏိုင္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးလက္နက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏
ဒံုးလက္နက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနမႈကို ကာကြယ္ရန္ ဂ်ပန္တြင္ တပ္ဆင္ ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့တပ္ဆင္မႈသည္ အာရွ ေဒသတြင္ အေမရိကန္၏
ကာကြယ္ ေရးစနစ္အဆင့္ ျမွင့္တင္ ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။

X Band Radar တြင္ ပါ၀င္ ေသာစနစ္ တစ္ခုက ရန္သူ၏ ေရဒီယိုလႈိင္း
မ်ားကိုလည္း ၾကား ျဖတ္ဖမ္းယူ ႏိုင္သည္။

ရန္သူ ႏိုင္ငံက ဒံုးလက္နက္ပစ္လႊတ္ျခင္းကို ေရဒါ က ေတြ ့ရွိပါက တိုက္
ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားကို ၾကား ျဖတ္ဟန္ ့တား ႏိုင္သည့္ ဒံုးခြင္းဒံုး တပ္ဆင္ထား
သည့္ သေဘၤာ သို ့မဟုတ္ ေျမျပင္တပ္ရင္းမ်ားသို ့ တစ္စကၠန္ ့ ၏ ၁၀ ပံု
၁ပံုအတြင္း အေၾကာင္း ၾကား ႏိုင္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ဒံုးလက္နက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ
ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ
ကမူ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားကို မၾကာမွီ ျပစ္ခ် ႏိုင္ ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။
Freedom News Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...