ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နန္းခင္ေဇယ်ာက ေမလ ၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေပးၿခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားဖိတ္ေခၚ

Tuesday, 30 April 2013

နန္းခင္ေဇယ်ာက ေမလ ၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေပးၿခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားဖိတ္ေခၚ


Photo: နန္းခင္ေဇယ်ာက ေမလ ၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေပးၿခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားဖိတ္ေခၚ
Tuesday, April 30, 2013

နန္းခင္ေဇယ်ာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္မွပရဟိတ ေဂဟာ (၁၂) ခုနွင္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးငယ္ (၁၃၅၀) ဦးတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာၿမင္႔တင္ေပးၿခင္း အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္ကို ေမလ ၁ ရက္ ( အလုပ္သမားေန႔)တြင္ ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္၌ နံနက္ (၁၀)နာရီ မွ
ညေန (၅)နာရီထိ ၿပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သူ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရသိရသည္။

ကေလးတိုင္းမိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရိွလာေစရန္။

ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားရွင္သန္လာေစရန္။

ကေလးတိုင္းအားသိမ္ငယ္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္။

ရဲရင္႔ၿခင္းရိွလာေစရန္။ 

ကိုယ္က်င္႔တရားနွင္႔စည္းစနစ္စံနႈန္းမ်ားကိုေလးစားထိန္းသိမ္းတတ္သူမ်ားၿဖစ္လာေစရန္ ။

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကံ႕ခိုင္ၿပီး ပညာေရးကိုပိုမိုအေလးထားတတ္ေစရန္။

လူအခ်င္းခ်င္းစာနာစိတ္ၿဖင္႔ရင္းနွီးပြင္႔လင္းစြာဆက္ဆံတတ္ေစရန္။

ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
နန္းခင္ေဇယ်ာက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအတြက္ သူႏွင့္အတူ အားေပးစကားေၿပာရင္းကေလးငယ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ႕ခိုင္မႈရရိွေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေထာက္ပံ႕ၾကရရန္ မိဘျပည္သူမ်ား၊
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းသိရသည္။

Popular News
နန္းခင္ေဇယ်ာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္မွပရဟိတ ေဂဟာ (၁၂) ခုနွင္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးငယ္ (၁၃၅၀) ဦးတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာၿမင္႔တင္ေပးၿခင္း အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္ကို ေမလ ၁ ရက္ ( အလုပ္သမားေန႔)တြင္ ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္၌ နံနက္ (၁၀)နာရီ မွ
ညေန (၅)နာရီထိ ၿပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သူ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရသိရသည္။

ကေလးတိုင္းမိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရိွလာေစရန္။

ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားရွင္သန္လာေစရန္။

ကေလးတိုင္းအားသိမ္ငယ္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္။

ရဲရင္႔ၿခင္းရိွလာေစရန္။

ကိုယ္က်င္႔တရားနွင္႔စည္းစနစ္စံနႈန္းမ်ားကိုေလးစားထိန္းသိမ္းတတ္သူမ်ားၿဖစ္လာေစရန္ ။

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကံ႕ခိုင္ၿပီး ပညာေရးကိုပိုမိုအေလးထားတတ္ေစရန္။

လူအခ်င္းခ်င္းစာနာစိတ္ၿဖင္႔ရင္းနွီးပြင္႔လင္းစြာဆက္ဆံတတ္ေစရန္။

ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
နန္းခင္ေဇယ်ာက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအတြက္ သူႏွင့္အတူ အားေပးစကားေၿပာရင္းကေလးငယ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ႕ခိုင္မႈရရိွေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေထာက္ပံ႕ၾကရရန္ မိဘျပည္သူမ်ား၊
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းသိရသည္။

Popular News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...