ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားဆီေပးပို႔ေသာ စာတြင္ အဆိပ္ထည့္ထား သူကို တရားစြဲဆုိ..

Sunday, 28 April 2013

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားဆီေပးပို႔ေသာ စာတြင္ အဆိပ္ထည့္ထား သူကို တရားစြဲဆုိ..


Photo: အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားဆီေပးပို႔ေသာ စာတြင္ အဆိပ္ထည့္ထား
သူကို တရားစြဲဆုိ..
Sunday, April 28, 2013

အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ဆီးနိတ္အမတ္တစ္ဦးႏွင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး
ထံေပးပို႔သည့္ စာမ်ားတြင္ ႐ိုင္စင္အဆိပ္ခတ္ထားမႈႏွင့္ မစၥစ္ပီျပည္နယ္ က
လူတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီးတရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာသည္။
အဲဗားရတ္ဒတ္ခ္စ္ကို တူပယ္လုိၿမိဳ႕က ၄င္း၏ေနအိမ္တြင္ စေနေန႔က ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းၿပီး အေမရိကန္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားဆီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။မစၥတာဒတ္ခ္စ္ကို ဇီ၀ပစၥည္း မ်ားအားလက္နက္
အျဖစ္ရည္ရြယ္အသံုးျပဳခဲ့မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး မစၥတာဒတ္ခ္စ္
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ႐ိုင္စင္အဆိပ္သည္ ဆိုင္ယာႏိုက္အဆိပ္ထက္အဆ(၆)
ေထာင္ ပိုၿပီးျပင္းထန္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက တင္ျပသြားသည္။

SkyNet TV Browser
အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ဆီးနိတ္အမတ္တစ္ဦးႏွင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး
ထံေပးပို႔သည့္ စာမ်ားတြင္ ႐ိုင္စင္အဆိပ္ခတ္ထားမႈႏွင့္ မစၥစ္ပီျပည္နယ္ က
လူတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီးတရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာသည္။
အဲဗားရတ္ဒတ္ခ္စ္ကို တူပယ္လုိၿမိဳ႕က ၄င္း၏ေနအိမ္တြင္ စေနေန႔က ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းၿပီး အေမရိကန္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားဆီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။မစၥတာဒတ္ခ္စ္ကို ဇီ၀ပစၥည္း မ်ားအားလက္နက္
အျဖစ္ရည္ရြယ္အသံုးျပဳခဲ့မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး မစၥတာဒတ္ခ္စ္
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ႐ိုင္စင္အဆိပ္သည္ ဆိုင္ယာႏိုက္အဆိပ္ထက္အဆ(၆)
ေထာင္ ပိုၿပီးျပင္းထန္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက တင္ျပသြားသည္။

SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...