ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သၾကၤန္ရက္တြင္း ကားခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္

Friday, 12 April 2013

သၾကၤန္ရက္တြင္း ကားခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္

မထသ(ဗဟို) တာ၀န္မွဴးၾကီး ဖုန္း-01 8500650 ၊ 8500651 လိုင္းခြဲ 200-207

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...