ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၄ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္မႏၱေလး-ရန္ကုန္ကားလမ္း (လမ္းေဟာင္း)ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕

Wednesday, 24 April 2013

၂၄ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္မႏၱေလး-ရန္ကုန္ကားလမ္း (လမ္းေဟာင္း)ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕

Photo: ၂၄ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္မႏၱေလး-ရန္ကုန္ကားလမ္း (လမ္းေဟာင္း)ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕
ေတာင္ဘက္ ဟန္ျမင့္မိုလ္ အနီး ျမိဳ႕သာရြာမွာ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယဥ္အမွတ္ ၈ဂ၊၆၅၅၃ ဂ်စ္ကား တစ္စီး အရွိန္မထိန္းႏို္င္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘးရွိ သစ္ပင္ကို ၀င္တိုက္မိရာယဥ္ေမာင္းျဖစ္သူမွာ ေနရာတြင္ ေသဆံုးျပီးယဥ္ေပါလိုက္ပါလာသူမွာေျခေထာက္
က်ိဳးသြားေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံုသို႔တင္ပို႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။

DVBအနီး ျမိဳ႕သာရြာမွာ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယဥ္အမွတ္ ၈ဂ၊၆၅၅၃ ဂ်စ္ကား တစ္စီး အရွိန္မထိန္းႏို္င္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘးရွိ သစ္ပင္ကို ၀င္တိုက္မိရာယဥ္ေမာင္းျဖစ္သူမွာ ေနရာတြင္ ေသဆံုးျပီးယဥ္ေပါလိုက္ပါလာသူမွာေျခေထာက္
က်ိဳးသြားေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံုသို႔တင္ပို႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။

DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...