ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စာပုိ႕လုလင္ႏွင့္ ေၾကးနန္းပုိ႕ လုလင္မ်ားအား ေရပက္ကစားျခင္း မျပဳရန္ ေမတၲာရပ္ခံ

Wednesday, 10 April 2013

စာပုိ႕လုလင္ႏွင့္ ေၾကးနန္းပုိ႕ လုလင္မ်ားအား ေရပက္ကစားျခင္း မျပဳရန္ ေမတၲာရပ္ခံ

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး မဟာ သႀကၤန္ရက္မ်ား အတြင္း မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ႏွင့္

ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္ ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၂ဝ ရက္တုိ႔တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား အလုိ႔ငွာ စာေဝလုပ္ငန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းစာေဝ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ နားရက္မယူ ဘဲ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ လုပ္ငန္းကုိလည္း ႏွစ္သစ္ကူး မဟာသႀကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ရက္မရွိ ေန႔စဥ္

ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရက္မ်ားအတြင္း ဝတ္စုံျပည့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ စာပုိ႔လုလင္မ်ား၊ ေၾကးနန္းပုိ႔ လုလင္မ်ားအား ေရပက္ကစားျခင္း မျပဳၾကရန္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေမတၱာ ရပ္ခံထား သည္။
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...