ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Ultrasound scan တစ္ခုကေန သေႏၶသားတစ္ေယာက္ဟာ မိခင္ရဲ့ ဝမ္းဗုိက္ထဲမွာ သမ္းေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္...

Thursday, 11 April 2013

Ultrasound scan တစ္ခုကေန သေႏၶသားတစ္ေယာက္ဟာ မိခင္ရဲ့ ဝမ္းဗုိက္ထဲမွာ သမ္းေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္...

Photo: သမ္းတဲ့ သေႏၶသား
----------------------------------------------------------------

Ultrasound scan တစ္ခုကေန သေႏၶသားတစ္ေယာက္ဟာ မိခင္ရဲ့ ဝမ္းဗုိက္ထဲမွာ သမ္းေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္....

မေမြးဖြားေသးတဲ့ သေႏၶသား ကေလးေတြဟာ မိခင္ရဲ့ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ႀကိဳ႕ထုိးတာ၊ တံေတြးမ်ိဳခ်တာ၊ ေျခဆန္႔လက္ဆန္႔တာေတြအျပင္ သမ္းေဝတာကိုလည္း လုပ္ၾကတယ္ဆုိတာကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္...

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ က်န္းမာတဲ့ သေႏၶသား ၁၅ ေယာက္ကို 4D scan လုပ္ၿပီးေလ့လာရာေတြ႔ရွိခ်က္အရ သမ္းေဝျခင္းဟာ သေႏၶသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုျပႏုိင္တဲ့အတြက္ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ့ က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးဖို႔နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္...
----------------------------------------------------------------
Ref: General knowledge
ႏႈိင္းရင့္ေႏြမေမြးဖြားေသးတဲ့ သေႏၶသား ကေလးေတြဟာ မိခင္ရဲ့ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ႀကိဳ႕ထုိးတာ၊ တံေတြးမ်ိဳခ်တာ၊ ေျခဆန္႔လက္ဆန္႔တာေတြအျပင္ သမ္းေဝတာကိုလည္း လုပ္ၾကတယ္ဆုိတာကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္...

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ က်န္းမာတဲ့ သေႏၶသား ၁၅ ေယာက္ကို 4D scan လုပ္ၿပီးေလ့လာရာေတြ႔ရွိခ်က္အရ သမ္းေဝျခင္းဟာ သေႏၶသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုျပႏုိင္တဲ့အတြက္ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ့ က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးဖို႔နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္...
----------------------------------------------------------------
Ref: General knowledge
ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...