ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဟက္ကာ (hacker ) ေတြဆုိတာ ဂိမ္းကို အပ်င္းေျပ video ထဲက အတုိင္း ေဆာ့ပါတယ္တဲ့ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

Thursday, 25 April 2013

ဟက္ကာ (hacker ) ေတြဆုိတာ ဂိမ္းကို အပ်င္းေျပ video ထဲက အတုိင္း ေဆာ့ပါတယ္တဲ့ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...