ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ကုိ ဆန္႕က်င္သည့္အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသ”

Wednesday, 22 May 2013

“လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ကုိ ဆန္႕က်င္သည့္အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသ”


Photo: “လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ကုိ ဆန္႕က်င္သည့္အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသ”
========================================

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကမာၻေက်ာ္ ေနာ္တာဒိမ္း ဝတ္ျပဳေက်ာင္းႀကီးတြင္ အသက္(၇၈)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေဒါမနစ္ ဗန္နာသည္ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအရ လက္ခံရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ေဒါမနစ္သည္ ေနာ္တာဒိမ္း ဝတ္ျပဳေက်ာင္းႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္းျဖဳတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးတြင္ အထင္ကရ အထြတ္အျမတ္ တန္ဖိုးထားရသည့္ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအတြင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေခတၱ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎၏ ရွည္လ်ားေသာ Essayတြင္ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ထားသလို ျပင္သစ္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားလာမႈကို ျပင္ဆင္အစားထိုးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတြင္ က်င့္သံုးသည့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ဥပေဒမ်ိဳးကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း စသျဖင့္လည္း ေရးသားထားေသးသည္။ ေနာ္တာဒိမ္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သမုိင္းေၾကာင္း ႀကီးမားခန္႔ထည္ၿပီး ကမာၻ႕အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား စာရင္းတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခ်ီးက်ဴးခံထားရသည္။ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ႏွစ္ေပါင္း(၈၅၀)ျပည့္ အခမ္းအနားကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒါမနစ္၏ အဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ရွိေနသူ အားလံုးကို အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ (၄)နာရီၾကာ ပိတ္ဆို႔ထားလုိက္ရေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Source: Independent

Planet Myanmar Network
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကမာၻေက်ာ္ ေနာ္တာဒိမ္း ဝတ္ျပဳေက်ာင္းႀကီးတြင္ အသက္(၇၈)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေဒါမနစ္ ဗန္နာသည္ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအရ လက္ခံရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ေဒါမနစ္သည္ ေနာ္တာဒိမ္း ဝတ္ျပဳေက်ာင္းႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္းျဖဳတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးတြင္ အထင္ကရ အထြတ္အျမတ္ တန္ဖိုးထားရသည့္ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအတြင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေခတၱ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎၏ ရွည္လ်ားေသာ Essayတြင္ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ထားသလို ျပင္သစ္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားလာမႈကို ျပင္ဆင္အစားထိုးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတြင္ က်င့္သံုးသည့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ဥပေဒမ်ိဳးကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း စသျဖင့္လည္း ေရးသားထားေသးသည္။ ေနာ္တာဒိမ္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သမုိင္းေၾကာင္း ႀကီးမားခန္႔ထည္ၿပီး ကမာၻ႕အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား စာရင္းတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခ်ီးက်ဴးခံထားရသည္။ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ႏွစ္ေပါင္း(၈၅၀)ျပည့္ အခမ္းအနားကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒါမနစ္၏ အဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ရွိေနသူ အားလံုးကို အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ (၄)နာရီၾကာ ပိတ္ဆို႔ထားလုိက္ရေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Source: Independent

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...