ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မသန္စြမ္းအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ရုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ား

Thursday, 30 May 2013

မသန္စြမ္းအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ရုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ား

Photo: မသန္စြမ္းအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ရုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ 
ဂီတအႏုပညာရွင္အသင္းတုိ႔သည္၁၄.၆.၂၀၁၃ ေသာၾကာေန႕(ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း) တြင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းတြင္ လူမင္း၊
ေနတုိး၊ရာဇာေနဝင္း၊ေအာင္ရဲလင္း၊ေနမင္း၊ျမင့္ျမတ္ ႏွင့္အျခားနာမည္ၾကီး မင္းသားမ်ားပါဝင္ၿပီး ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ားအသင္းတြင္ မ်ဳိးၾကီး၊ ေဆာင္ဦးလႈိင္၊R ဇာနည္၊ စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္၊ လင္းလင္း၊ ဆုိေတး၊Snare ၊ မုိးမုိး ႏွင့္အျခားနာမည္ၾကီးဂီတပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မ်ားကုိ City Mart ဆုိင္ခြဲမ်ားႏွင့္ Bo Bo Music Production , Cafe SS, ACE Digital Warehouse တုိ႔တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အထူးတန္း (၂၀၀၀)က်ပ္၊ ရုိးရုိးတန္း (၁၀၀၀) က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။မသန္စြမ္းအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ရုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္
ဂီတအႏုပညာရွင္အသင္းတုိ႔သည္၁၄.၆.၂၀၁၃ ေသာၾကာေန႕(ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း) တြင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဘုိင္စကုတ္မင္းသားမ်ားအသင္းတြင္ လူမင္း၊
ေနတုိး၊ရာဇာေနဝင္း၊ေအာင္ရဲလင္း၊ေနမင္း၊ျမင့္ျမတ္ ႏွင့္အျခားနာမည္ၾကီး မင္းသားမ်ားပါဝင္ၿပီး ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ားအသင္းတြင္ မ်ဳိးၾကီး၊ ေဆာင္ဦးလႈိင္၊R ဇာနည္၊ စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္၊ လင္းလင္း၊ ဆုိေတး၊Snare ၊ မုိးမုိး ႏွင့္အျခားနာမည္ၾကီးဂီတပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မ်ားကုိ City Mart ဆုိင္ခြဲမ်ားႏွင့္ Bo Bo Music Production , Cafe SS, ACE Digital Warehouse တုိ႔တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အထူးတန္း (၂၀၀၀)က်ပ္၊ ရုိးရုိးတန္း (၁၀၀၀) က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...