ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ၿပီးေနာက္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ရိန္း

Thursday, 30 May 2013

စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ၿပီးေနာက္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ရိန္း


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...