ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာေဆးဝါးကုသ စရိတ္

Monday, 13 May 2013

နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာေဆးဝါးကုသ စရိတ္

Photo: (၁၃/၅/၂၀၁၃) ရက္ေန႕ ကင္ဆာေဆးရုံ မွ နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာ လူနာ ကိုရင္ကိုဇင္/ေဝျဖိဳးေအာင္/ ခင္ျမတ္ႏုိး/ေမာင္နန္းထိုက္/ တုိ႕ရဲ႕ ေဆးဝါးကုသ စရိတ္ အားလုးံ (၁၃၀၀၀၀၀) တိတိ ကုန္က်မည္ဟုစာရင္း ရရွိ၍ ကင္ဆာခေလး မ်ား အတြက္စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ (၁၇၀၀၀၀၀)မွ(၁၃၀၀၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ႕ဲျပီး က်န္ေငြ (၄၀၀၀၀၀)ကို ဖူဖူးေလးအား အရိုးေဆးရုံတြင္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ မ်ား သိရွိရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။
ဓါတ္ပုံ - အရိုးကင္ဆာ ခံစားေနရေသာ ေမာင္နန္းထိုက္ ႏွင့္အတူ

Nang Khin Zay Yar
(၁၃/၅/၂၀၁၃) ရက္ေန႕ ကင္ဆာေဆးရုံ မွ နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာ လူနာ ကိုရင္ကိုဇင္/ေဝျဖိဳးေအာင္/ ခင္ျမတ္ႏုိး/ေမာင္နန္းထိုက္/ တုိ႕ရဲ႕ ေဆးဝါးကုသ စရိတ္ အားလုးံ (၁၃၀၀၀၀၀) တိတိ ကုန္က်မည္ဟုစာရင္း ရရွိ၍ ကင္ဆာခေလး မ်ား အတြက္စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ (၁၇၀၀၀၀၀)မွ(၁၃၀၀၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ႕ဲျပီး က်န္ေငြ (၄၀၀၀၀၀)ကို ဖူဖူးေလးအား အရိုးေဆးရုံတြင္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ မ်ား သိရွိရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။
ဓါတ္ပုံ - အရိုးကင္ဆာ ခံစားေနရေသာ ေမာင္နန္းထိုက္ ႏွင့္အတူ

Nang Khin Zay Yar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...