ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရင္သားကင္ဆာကုသရန္ အကူအညီလိုအပ္ေန

Thursday, 30 May 2013

ရင္သားကင္ဆာကုသရန္ အကူအညီလိုအပ္ေန


Photo: ရင္သားကင္ဆာကုသရန္ အကူအညီလိုအပ္ေန
.............................................................

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ကြ်ဲေရေက်ာ္ေက်းရြာ
မွ မသီတာေအးျဖစ္ပါတယ္။ရင္သားကင္ဆာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕
ေဆးရံုၾကီးအမ်ိဳးသမီးခြဲစိတ္ေဆာင္(၇/၈) ကုတင္အမွတ္(၁)မွာတက္ေရာက္
ေဆးကုသမႈခံယူေနပါတယ္။

တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မ်ားရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ
ခြဲစိ္တ္ျဖတ္ေတာက္လိုက္လွ်င္အသက္ရွင္ႏိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။လူမမယ္
ခေလးငယ္ႏွစ္ဦးနဲ႕ရုန္းကန္ေနရတဲ့သူမအတြက္ အသက္ရွင္ဖို႕အကူအညီ
မ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္-0931360040

 Credit to>>>Maung Koko
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ကြ်ဲေရေက်ာ္ေက်းရြာ
မွ မသီတာေအးျဖစ္ပါတယ္။ရင္သားကင္ဆာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕
ေဆးရံုၾကီးအမ်ိဳးသမီးခြဲစိတ္ေဆာင္(၇/၈) ကုတင္အမွတ္(၁)မွာတက္ေရာက္
ေဆးကုသမႈခံယူေနပါတယ္။

တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မ်ားရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ
ခြဲစိ္တ္ျဖတ္ေတာက္လိုက္လွ်င္အသက္ရွင္ႏိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။လူမမယ္
ခေလးငယ္ႏွစ္ဦးနဲ႕ရုန္းကန္ေနရတဲ့သူမအတြက္ အသက္ရွင္ဖို႕အကူအညီ
မ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္-0931360040

Credit to>>>Maung Koko

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...