ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကန္႕ကြက္ထားတာ လက္မခံဘဲ “လက္ပံ” ဇာတ္ကားကို ရံုတင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထိ တိုင္မယ္လို႕ ဒါရိုက္တာ ၀ိုင္း ေျပာႀကား

Friday, 17 May 2013

ကန္႕ကြက္ထားတာ လက္မခံဘဲ “လက္ပံ” ဇာတ္ကားကို ရံုတင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထိ တိုင္မယ္လို႕ ဒါရိုက္တာ ၀ိုင္း ေျပာႀကား


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...