ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ဆီးရီးယားတြင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္က အစုိးရစစ္သား၏ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းကုိ စားေသာက္”

Wednesday, 15 May 2013

“ဆီးရီးယားတြင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္က အစုိးရစစ္သား၏ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းကုိ စားေသာက္”


Photo: “ဆီးရီးယားတြင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္က အစုိးရစစ္သား၏ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းကုိ စားေသာက္”

ဆီးရီးယားရွိ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သူပုန္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးသည္ ရန္သူ အစိုးရ စစ္သား တစ္ဦး၏ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကလဲ့စားေခ်သည့္ အေနျဖင့္ စားေသာက္ခဲ့မႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 

ခါလက္အယ္လ္ ဟာမက္သည္ ရန္သူ စစ္သား တစ္ဦး၏ အေလာင္းမွ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ရယူ စားေသာက္ခဲ့သည့္ ပံုကို မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို ရိုက္ထားၿပီး ယင္းကို အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔ စည္းရံုးမႈတြင္ ေအာင္ပြဲပံုရိပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ သူပုန္တပ္မ်ား၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္မႈမ်ားကို အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ားကပါ မသိမျမင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ဟာမက္၏ ဗီဒီယိုႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ 
ဗီဒီယိုထဲတြင္ ဟာမက္သည္ စစ္သားတစ္ဦး၏ အေလာင္းမွ အဆုတ္ဟု ယူဆရေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ကာ အပိုင္းအစငယ္ အခ်ို႕ကို စားေသာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ဆီးရီးယားရွိ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သူပုန္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးသည္ ရန္သူ အစိုးရ စစ္သား တစ္ဦး၏ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကလဲ့စားေခ်သည့္ အေနျဖင့္ စားေသာက္ခဲ့မႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ခါလက္အယ္လ္ ဟာမက္သည္ ရန္သူ စစ္သား တစ္ဦး၏ အေလာင္းမွ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ရယူ စားေသာက္ခဲ့သည့္ ပံုကို မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို ရိုက္ထားၿပီး ယင္းကို အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔ စည္းရံုးမႈတြင္ ေအာင္ပြဲပံုရိပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ယခုအခါ သူပုန္တပ္မ်ား၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္မႈမ်ားကို အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ားကပါ မသိမျမင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ဟာမက္၏ ဗီဒီယိုႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။
ဗီဒီယိုထဲတြင္ ဟာမက္သည္ စစ္သားတစ္ဦး၏ အေလာင္းမွ အဆုတ္ဟု ယူဆရေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ကာ အပိုင္းအစငယ္ အခ်ို႕ကို စားေသာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...