ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: channel-7 ရုပ္သံလိုင္းႏွင့္ ေကေအတီတို႕ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ျပႆနာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့

Sunday, 12 May 2013

channel-7 ရုပ္သံလိုင္းႏွင့္ ေကေအတီတို႕ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ျပႆနာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...